Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arbejdsgiver frifundet – stilladsulykke i forbindelse med demontering

Retten i Kolding har ved dom af 19. februar 2024 frifundet en arbejdsgiver for ansvar for en arbejdsulykke, der overgik en stilladsmontør, som var i færd med at demontere et murerstillads.

Retten i Koldings dom af 19. februar 2024

Skadelidtes kollegaer havde opsat det pågældende stillads og forklaret, at de havde fulgt sædvanlige arbejdsgange og afsluttet arbejderne med at påsætte det grønne skilt, som viser at stilladset er sikkert at færdes på. Stilladset blev anvendt af forskellige håndværkere på pladsen, herunder murere i forbindelse med opmuring af facader på parcelhuset.

Da skadelidte skulle demontere og nedtage stilladset, var stilladstrallerne monteret øverst i ca. 3 meters højde, og stilladsmontøren havde således frit udsyn til stilladsets øvrige konstruktion inden han kravlede op på stilladset. Da han påbegyndte demontering af stilladset, stod han på trallen, men grundet manglende tværstivere nederst i stilladset begyndte stilladset at vælte, hvorfor han sprang ned fra stilladset fra en højde på ca. 3 meter med personskade til følge.

Som det fremgår af præmisserne, har retten i sin begrundelse for frifindelsen af arbejdsgiveren lagt vægt på, at stilladsmontøren havde frit udsyn til det område, hvor de pågældende tværstivere skulle have været monteret, ligesom montøren var bekendt med, at de pågældende tværstivere skulle være monteret i stilladset for at sikre stabiliteten, og at dette skulle kontrolleres visuelt inden demontering. Retten tillagde det endvidere vægt, at stilladsmontøren var uddannet montør og havde mere end 4 års erfaring, ligesom retten tillagde det vægt, at den pågældende opgave var ukompliceret for montøren.

Der var herefter ikke noget at bebrejde arbejdsgiveren i relation til uheldet, og det forhold, at de pågældende tværstivere formentligt var blevet fjernet af nogen af de øvrige håndværkere på arbejdspladsen kunne heller ikke tillægges betydning i forhold til arbejdsgiverens ansvar for arbejdsulykken.

Rettens præmisser er i fuld overensstemmelse med det faste princip om, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at instruere eller føre særskilt tilsyn med medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver, der for de pågældende er ukomplicerede og har karakter af rutine.

Det er uafklaret, om dommen ankes af sagsøger.

Procesteamet hos Holst, Advokater har bistået arbejdsgiveren under sagen, og spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger.