Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Oplysningspligt

Oplysninger om advokatfirmaets selskabsform, forsikringsforhold mv. samt hvidvask

I medfør af de for advokater gældende regler skal et advokatfirma give forskellige oplysninger om den enkelte advokatvirksomhed til sine kunder og andre samarbejdsparter mv.

Oplysninger om advokatfirmaets retlige form

Holst, Advokater, CVR nr. 35 68 04 70, er organiseret som et partnerselskab (P/S). Selskabets formelle navn er:

  • Holst, Advokater Advokatpartnerselskab

Selskabet har binavnene:

  • Holst, Advokater P/S
  • Holst, Advokatpartnerselskab

Selskabskapitalen, der er fuldt indbetalt, udgør DKK 1.500.000,00.

Selskabets komplementar er:

  • Holst, Advokatanpartsselskab, CVR nr. 25 65 11 97

Selskabets ejere er de partnere, der er anført andre steder på hjemmesiden.

Oplysninger om Holst, Advokaters forsikrings- og garantiselskab

Holst, Advokater har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring i Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 3355 5555, E-mail codan@codan.dk.

Policenummer: 900 453 0060

Bemærk venligst, at Holst, Advokater i forretningsbetingelsernes afsnit om ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring har fastlagt forskellige forhold i tilknytning til advokatfirmaets forsikringsdækning.

Hvidvaskregler – baggrund og konsekvenser for advokatvirksomheder

Holst, Advokater er – i lighed med alle andre danske advokatvirksomheder samt en række andre typer virksomheder – underlagt reglerne i “hvidvaskloven”.

Hvidvasklovens officielle titel er lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 1782 af 27. november 2020).

Formålet med hvidvaskloven er – som det fremgår af lovens titel – at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokater og advokatvirksomheder er efter hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet.

Holst, Advokater sætter naturligvis også fokus på dette område, internt såvel som eksternt. Eksternt udmøntes dette primært i, at vores klienter vil blive mødt med krav om at skulle udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger, når vi opretter og behandler sager for dem.