Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Forretningsbetingelser for Holst, Advokater

December 2022

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Holst, Advokater (advokatfirmaet) og klienten, er nærværende forretningsbetingelser gældende for enhver sag/opgave, som advokatfirmaet efter klientens anmodning påtager sig at yde bistand i.

Vores advokater

Alle advokatfirmaets advokater har advokatbeskikkelse fra Civilstyrelsen og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at advokatfirmaet og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Modtagelse af sagen

Ved modtagelsen af en sag undersøger vi gennem vores interne procedurer herfor, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt det konstateres, at der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Advokatfirmaet er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse bl.a. skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr.

Advokatfirmaet er forpligtet til at foretage underretning til Advokatsamfundet eller Hvidvasksekretariatet (den danske finansielle efterretningsenhed, Hvidvasksekretariatet hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)), såfremt advokatfirmaet får viden, mistanke eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og mistanken ikke kan afkræftes.

Advokatfirmaet indhenter alene ovennævnte oplysninger med henblik på at opfylde hvidvasklovens regler. Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum 5 år efter sagens afslutning.

Beskrivelse af advokatfirmaets bistand

Når der indgås aftale mellem en klient og Holst, Advokater om advokatfirmaets udførelse af en opgave for klienten, fastlægges på klar og entydig måde de vigtigste elementer i den bistand, klienten ønsker at modtage, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen. I forbrugerforhold skal denne beskrivelse ske skriftligt og på advokatfirmaets initiativ.

Depositum

Medmindre andet aftales i den enkelte sag, opkræver advokatfirmaet i forbrugerforhold et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil således ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først, når depositum er indbetalt. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler.

Behandling og afslutning af sagen mv.

Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet. Advokatfirmaet har i overensstemmelse hermed udarbejdet interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.

Karakteren og omfanget af den juridiske bistand, der skal ydes af advokatfirmaet, aftales løbende med klienten.

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med sagen, tilhører advokatfirmaet, medmindre andet er aftalt mellem advokatfirmaet og klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til selv at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.

Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Honorar

Advokatfirmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokatfirmaets ydelse, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet, og det opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, fx tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Opremsningen er ikke udtømmende.

I forbindelse med aftalen om advokatfirmaets bistand skal advokatfirmaet efter anmodning fra klienten oplyse størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

I forbrugerforhold giver vi de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse mv., uanset om klienten anmoder herom.

Kommunikation og fortrolighed

Advokatfirmaet er berettiget til at anvende e-mail i forbindelse med enhver kommunikation med klienten, parter eller tredjemand vedrørende sagen, medmindre andet er aftalt. Advokatfirmaet anvender alene sikker e-mail (modtagelse og afsendelse) i det omfang, dette måtte være pålagt efter gældende lovgivning. Advokatfirmaet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Insiderregler

Advokatfirmaet har i overensstemmelse med gældende regler udarbejdet et internt regelsæt, som regulerer medarbejdernes handel med børsnoterede værdipapirer samt medarbejdernes behandling af intern viden om børsnoterede selskaber.

Afregning, klientkontomidler mv.

I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt a conto afregning hvert kvartal. I enkelte sager, fx sager, der har “ligget stille” i en længere periode, kan dette udgangspunkt fraviges, således at der i stedet afregnes efter en længere periode, fx 6 måneder. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning. I retssager afregnes der som minimum for hver instans, hvis sagen ankes.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med a conto afregninger henholdsvis afsluttende afregninger, efter at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalingsbetingelserne er netto 21 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Modtagne midler behandles i overensstemmelse med de for advokater gældende vilkår for betroede midler. Midlerne indsættes på konti i et pengeinstitut, der er underkastet tilsyn af Finanstilsynet. Midlerne administreres af advokatfirmaet efter de vilkår, der fremgår af advokatfirmaets forretningsbetingelser.

Advokatfirmaet samarbejder med Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Sydbank, Nykredit Bank, Vestjysk Bank og Spar Nord Bank om placering af klientkontomidler. I visse tilfælde placeres klientkontomidler, eventuelt efter specifik aftale med klienten, på en individuel klientkonto i et til den konkrete sag valgt pengeinstitut. I andre tilfælde placeres klientkontomidler på advokatfirmaets løbende klientkonti. Klienternes opmærksomhed henledes på, at der i visse tilfælde er risiko for, at pengeinstitutter tages under rekonstruktion, konkurs eller anden insolvent behandling, og at der i sådanne tilfælde vil være risiko for, at indeståender i det pågældende pengeinstitut kan gå tabt. Advokatfirmaet fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne tab. Klienternes opmærksomhed henledes endvidere på, at reglerne om en indskyder- og investorgarantiordning (Garantiformuen), som administreres af Finansiel Stabilitet indebærer, at fuld dækning i visse tilfælde vil indeholde et maksimum (fx EUR 100.000/ca. DKK 750.000) for den enkelte kundes engagement, således at alle midler, som den pågældende kunde har, såvel på egne konti som på en klientkonto i samme pengeinstitut, sammenlægges ved beregningen af den maksimale ramme for fuld dækning under Garantiformuen.

Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Eventuelle negative renter og omkostninger til oprettelse af klientkonto afholdes af klienten.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advokatfirmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom. Kontaktoplysninger på advokatfirmaets forsikringsselskab er tilgængelige på advokatfirmaets hjemmeside.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvaret for den leverede rådgivning er dog for såvel advokatfirmaet som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 75 mio. pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i ét kalenderår, kan dog ikke overstige DKK 100 mio.

Hvor advokatfirmaet yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme opgave, således at advokatfirmaets erstatningsansvar over for samtlige klienter i anledning af samtlige mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb på maksimalt DKK 75 mio. i alt. Tilsvarende anses klienterne i relation til ansvarsbegrænsningen på DKK 100 mio. for at være én klient.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som advokatfirmaet har henvist klienten til, ligesom advokatfirmaet og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Bemærk venligst at nærværende forretningsbetingelser for Holst, Advokater også indeholder vilkår om ansvarsbegrænsning i relation til klientkontomidler. Der henvises til de vilkår, som fremgår oven for under overskriften “Afregning, klientkontomidler mv.”.

Lovvalg og værneting

Alle tvister i anledning af advokatfirmaets rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

*****

Denne version er gældende fra 1. december 2022.

 

Se forretningsbetingelser i pdf.