Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – frifindelse af kommune for ansvar for afgrødetab, stadfæstelse

Vestre Landsrets dom af 24. marts 2022

Ved ERFA-meddelelse af 10. august 2020 (dom) orienterede jeg om, at byretten i Aalborg havde frifundet en kommune for erstatningsansvar for et afgrødetab som følge af oversvømmelse.

Vestre Landsret har nu stadfæstet frifindelsen, jf. link til dommen.

Sagen vedrørte en voldsom oversvømmelse af to landmænds marker med henholdsvis kartofler og jordbær forvoldt af et voldsomt regnvejr i september 2015.

Overfladevandet fra de to marker blev ledt væk til en tilhørende grøft, som kommunen var forpligtet til at vedligeholde. Det var landmændenes synspunkt, at oversvømmelsen og dermed afgrødetabet var forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse af grøften og af fejl i sagsbehandlingen som forsinkede gennemførelsen af nødvendige vedligeholdelsestiltag.

Landsretten frifandt kommunen for erstatningsansvar, og på samme måde som i byretten understregede landsretten, at et ansvar for en kommune i en sag som denne forudsætter, at der er begået klare og væsentlige fejl, hvilket ikke var tilfældet i sagen.

Herudover fastslog landsretten, at årsagen til oversvømmelserne var mangeleddet, herunder voldsomme nedbørsmængder og en forøget vandstand i det vandløb, som grøften havde udløb i, og dermed forhold som kommunen ikke var herre over.

***

Spørgsmål om sagen kan rettes til Jacob Fenger, der bistod kommunen i både byret og landsret.