Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Kommunens tilsyns- og vedligeholdelsespligt af en vej og dens udstyr – kommune frifundet på grund af manglende bevis

Sagen vedrørte spørgsmålet, om en kommune havde forsømt dens tilsyns- og vedligeholdelsespligt af en vej og dens udstyr.

Retten i Holstebros dom af 17. april 2023

Skadelidte havde om hændelsesforløbet oplyst, at han mente, at ulykken var sket ved, at han på vej til arbejde om natten/morgenen på cykel havde påkørt et busskilt, der stod skævt i en 45 graders vinkel ind over cykelstien.

Der var under sagen ikke uenighed om, at det pågældende skilt henhørte under kommunens vedligeholdelses- og tilsynspligt, men der var uenighed om indholdet af denne pligt. Samtidig var der væsentlig uenighed om, hvad der faktisk var sket i forbindelse med ulykken.

Under sagen forklarede tre vidner, at de hver især ofte havde passeret skiltet og i den forbindelse bemærket, at skiltet nogle gange stod skævt. Fælles for disse vidneforklaringer var, at ingen af vidnerne havde set om skiltet stod skævt på dagen for selve ulykken, eller i dagene op til. Der var ingen vidner til ulykken, og den eneste der kunne fortælle om skiltets placering i dagene op til ulykken var skadelidte, der forklarede, at skiltet havde stået skævt, men ikke nær så skævt som det gjorde efter ulykken.

Under sagen blev der fremlagt billeder af skiltet fra en politirapport. Af billederne kunne det ses, at skiltet stod skævt, men billederne var ikke dateret, og der var derfor uvished for, hvornår billederne var taget.

En medarbejder fra kommunen afgav tillige vidneforklaring og fortalte, at kommunen var opmærksomme på det pågældende skilt. Kommunen havde ved flere lejligheder rejst skiltet og sat det fast i jorden igen.

Kommunen redegjorde for deres løbende tilsyn, hvor det blev forklaret, at kommunen havde passeret og ført tilsyn med det pågældende skilt i dagene op til ulykken, og ikke i den forbindelse konstateret, at skiltet stod skævt. Kommunens redegørelse for det løbende tilsyn blev dokumenteret ved en fremlagt log over kommunens forbikørsler på den pågældende vejstrækning i dagene op til ulykken.

Kommunen redegjorde endvidere for et borgertipsystem, hvor der kunne indrapporteres om blandt andet skilte, der var i stykker. Kommunen forklarede, at der ikke var modtaget indberetninger om fejl ved skiltet forud for ulykken.

Retten i Holstebro har ved dommen frifundet kommunen efter en konkret bevisvurdering. Den bærende præmis for frifindelsen var således, at det efter bevisførelsen fremstod uklart, hvordan ulykken var indtruffet, idet der ingen vidner var til ulykken, og at skadelidte ikke selv havde nogen erindringer og ulykkestilfældet.

På baggrund af vidneforklaringerne, kommunens redegørelse for borgertipsystemet og forklaring om det løbende tilsyn, fandt retten det godtgjort, at kommunen havde gennemført den forudsatte kontrol.

Retten lagde i præmisserne vægt på, at kun en enkelt person i forbindelse med politiafhøringerne efter ulykken forklarede, at busskiltet stod skævt, og at det ikke var nærmere oplyst, hvad der forårsagede dette, eller hvornår det opstod.

Retten lagde endvidere vægt på kommunens forklaring om regelmæssige forbikørsler og tilsyn af den pågældende vejstrækning, samt at kommunen ikke havde modtaget indberetninger om fejl ved skiltet.

Kommentar

Dommen er ikke principiel, men et godt eksempel på anvendelsen af almindelige bevisbyrderegler – også i en sag, hvor skadelidte notorisk havde været udsat for en voldsom ulykke.

Dommen viser, at kommunen må frifindes for ansvar, når der ikke er tilstrækkeligt bevis for, hvordan eller hvorfor den pågældende ulykke skete, og når det ikke kan bevises, at kommunen har tilsidesat sin tilsyns- og vedligeholdelsespligt.

Ankefristen er endnu ikke udløbet, og det er uvist, om sagen indbringes for landsretten.

***

Spørgsmål kan rettes til undertegnede, der bistod kommunen i sagen.