Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Skadelidte skal indhente lægelige oplysninger

Om end ikke så ofte, støder vi i retssager om erstatning efter personskade indimellem på det processuelle synspunkt fra skadelidtes side, at hvis skadevolder/dennes forsikringsselskab begærer sagen forelagt for Retslægerådet, må det være op til skadevolder selv at stå for arbejdet med indhentelse af det lægelige materiale.

Retten i Horsens’ kendelse af 16. oktober 2023

Retten i Horsens tog ved kendelse af 16. oktober 2023 stilling til et sådan processuel finurlighed.

I den konkrete sag, som vedrørte følgerne efter et trafikuheld, havde vi på vegne af forsikringsselskabet anmodet om, at sagen blev forelagt for Retslægerådet med henblik på belysning af den medicinske årsagssammenhæng, idet skadelidte ubestridt havde omfattende forudbestående lidelser. I den forbindelse opfordrede vi skadelidte til at fremlægge sædvanligt lægeligt materiale.

Skadelidte modsatte sig fremlæggelse af de efterspurgte lægelige akter. Ikke fordi oplysningerne efter skadelidtes opfattelse ikke skulle frem i sagen, men fordi skadelidte mente, at arbejdet med indhentelse af materialet påhvilede forsikringsselskabet. Skadelidte tilbød i stedet at underskrive en samtykkeerklæring og opliste de relevante behandlingssteder. Skadelidte henviste i den forbindelse til U 2013.632 V, hvor landsretten fandt, at det i den konkrete situation var nærliggende, at skadevolder indhentede nogle nærmere opregnede oplysninger i form af billeddiagnostisk materiale vedrørende fire specifikke undersøgelser, som skadelidte konkret havde givet skadevolders advokat fuldmagt til at indhente.

Til støtte for vores fastholdte opfordringer til at fremlægge materialet, gjordes det gældende, at beviset for årsagssammenhæng, herunder den medicinske årsagssammenhæng, skal føres af skadelidte, og at de efterspurgte oplysninger i processuel forstand er undergivet sagsøgers rådighed.

I 2002.2444 V fastslog landsretten, at det er sædvanlig praksis i personskadesager, at det er skadelidte, der oplyser sagen. Som det fremgår af kendelsen af 16. oktober 2023, hvor Retten i Horsens pålægger skadelidte at indhente de lægelige oplysninger, er dette stadig sædvanlig praksis. Dette uanset om skadelidte tilbyder at underskrive samtykkeerklæringer.

Spørgsmål til kendelsen kan rettes til advokat Eva Høje Bisgaard Anker.