Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Hvilke arbejdsopgaver har bestyrelsen ifølge selskabsloven?

Compliance er blevet et buzzword og et tema, der helt sikkert er på agendaen i de fleste bestyrelseslokaler. I den forbindelse vil bestyrelsen naturligvis særligt have fokus på, om virksomhedens organisation er compliant i forhold til gældende lovgivning. Men bestyrelsen må også kigge indad og vurdere, om bestyrelsen selv er compliant i forhold til gældende regler. I denne artikel sætter vi derfor fokus på, hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen i et kapi-talselskab skal varetage i medfør af selskabsloven. Varetager bestyrelsen ikke disse ar-bejdsopgaver, er bestyrelsen ikke-compliant.

1. Hvilke arbejdsopgaver har bestyrelsen ifølge selskabsloven?

Kapitalselskaber (dvs. aktie- og anpartsselskaber) er reguleret af selskabsloven. Tilsvarende gælder for kapitalselskabets bestyrelse. Selskabsloven indeholder kun nogle få og helt over-ordnede regler om, hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen i et kapitalselskab skal varetage. Den helt centrale bestemmelse i denne sammenhæng er selskabslovens § 115.

Ifølge selskabslovens § 115 er det bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Forenklet sagt betyder dette bl.a., at bestyrelsen træffer afgørelse i alle sager af større betydning for kapitalselskabet. Afhængig af selskabets forhold kan det fx omfatte:

 • Vedtagelse af de overordnede retningslinjer/rammer for direktionens daglige ledelse,
 • fastlæggelse af selskabets firmapolitik/generelle politikker,
 • beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom i større omfang fx en beslutning om at sælge en hel ejendomsportefølje,
 • beslutninger om optagelse af større lån og kreditter, eller lån og kreditter, som ikke er sædvanlige,
 • beslutninger om køb og salg af kapitalandele i andre selskaber,
 • beslutninger om ændringer i væsentlige produktlinjer, og
 • beslutninger om indtræden i nye væsentlige markeder/udtræden af eksisterende markeder.

Snitfladerne imellem hvilke beslutninger, der er så væsentlige, at de henhører under bestyrelsens henholdsvis direktionens kompetence, bør specificeres nærmere i bestyrelsens forretningsorden og/eller i direktionens ansættelseskontrakter. Selskabsloven levner en høj grad af fleksibilitet i denne sammenhæng. Snitfladerne imellem bestyrelsens henholdsvis direktionens kompetenceområder kan derfor tilpasses under hensyntagen til det enkelte selskabs forhold, størrelse mv.

Selskabslovens § 115 oplister også nogle mere specifikke/konkrete arbejdsopgaver, som det påhviler bestyrelsen at varetage. Ifølge selskabsloven § 115 er det også bestyrelsens opgave at påse, at:

 1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
 2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller (eksempelvis complianceprogrammer til sikring af overholdelse af gældende lovgivning),
 3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
 4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer (idet det i øvrigt er bestyrelsen, der ansætter og afskediger direktionen), og
 5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapital-beredskab er forsvarligt. Dette medfører også en pligt for ledelsen til at standse dets virksomhed, når en forsvarlig videreførelse ikke længere er mulig.

Den generelle og fleksible karakter af reglerne i selskabslovens § 115 giver bestyrelsen relativ meget elastik i forhold til, hvordan bestyrelsen konkret vil varetage de enkelte arbejdsopgaver, som bestyrelsen er pålagt i medfør af loven. Fx er det i forhold til pkt. 3 ovenfor over-ladt til bestyrelsen at definere, hvilke finansielle nøgletal, bestyrelsen ønsker fra direktionen, herunder intervallerne for rapportering (fx månedsvis rapportering, kvartalsvis rapportering mv.) og rapporteringens form. Igen bør dette afstemmes under hensyntagen til det enkelte selskabs forhold.

2. Anbefaling

Da selskabslovens § 115 er meget bred og generel, er det vores anbefaling, at det i bestyrelsens forretningsorden og i en eventuel bestyrelseskontrakt fastsættes klare retningslinjer for, hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen skal varetage. Dette er særlig relevant ved ejerlede-de virksomheder, hvor ejeren ofte vil have flere kasketter på som kapitalejer, bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen/direktør.

Det kan også være en fordel at organisere arbejdet i bestyrelsen i et årshjul, så bestyrelsen årligt kommer igennem relevante opgaver.

3. Skal vi hjælpe dig?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Holst, Advokater.