Resultater

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Ikke omstødelse af en kassekreditnedbringelse før bankens tiltrædelse af virksomhedspant

En bank blev frifundet for et omstødelseskrav, der handlede om en kassekreditnedbringelse. Holst, bistod banken i sagen

I december 2021 afgjorde Højesteret, at der kun i helt særlige tilfælde kan ske omstødelse af en kassekreditnedbringelse før bankens tiltrædelse af et virksomhedspant, hvis nedbringelsen er sket med virksomhedspantsatte midler. Holst, bistod i december 2021 banken i sagen.

Retten i Herning har i april 2023 taget stilling til en tilsvarende sag om omstødelse af en kassekreditnedbringelse omfattet af virksomhedspant.

Banken var blevet stævnet af konkursboet efter en bilforhandler, der var blevet taget under rekonstruktionsbehandling den 15. marts 2021 og efterfølgende under konkursbehandling den 9. april 2021 med fristdag den 11. marts 2021. Der var mellem parterne enighed om, at selskabets kassekredit på kr. 2,4 mio. i perioden fra den 25. februar 2021 til den 11. marts 2021 blev nedbragt med kr. 563.610,97. Herudover var der enighed om, at banken først tiltrådte sit virksomhedspant på kr. 2,4 mio. den 11. marts 2021. Konkursboet gjorde under sagen gældende, at nedbringelsen skulle omstødes efter konkurslovens § 67 eller § 74, og at banken skulle fralægge sig sin berigelse og betale erstatning.

Retten udtalte indledningsvist, at det var konkursboet, der skulle bevise, at banken var blevet beriget, eller at boet havde lidt et tab. Herefter lagde retten efter vidneforklaringerne til grund, at selskabet frem til den 5. marts 2021 havde råderet over kassekreditten inden for kreditrammen, og at kreditten denne dato blev lukket ned for hævninger. I perioden havde der været indbetalinger på kr. 113.408,51 fra fakturaer via FI-kort, kr. 666.559,37 fra fakturaer mv., kr. 75.944,20 fra dankortbetalinger og kr. 56.875,53 fra forsikringer.

Retten konkluderede, at konkursboet ikke havde bevist, at indbetalingerne via FI-kort, fra fakturaer mv. og dankortbetalingerne ikke i væsentligt omfang udgjorde betalinger af fordringer omfattet af bankens virksomhedspant eller betaling i forbindelse med salg af varer, der forinden havde været omfattet af pantet. Konkursboet havde heller ikke godtgjort, at indbetalingerne fra forsikringer ikke var omfattet af virksomhedspantet. Derfor havde konkursboet ikke bevist, at banken var blevet beriget ved nedbringelsen af kreditten, herunder at nedbringelsen ikke var sikret ved virksomhedspantet, hvorfor banken blev frifundet.

Dommen er i tråd med principperne i Højesterets dom fra december 2021 om, at manglende tiltrædelse af virksomhedspant ikke automatisk medfører omstødelse af en kreditnedbringelse op til en konkurs.

Advokatfuldmægtig Marie Bayer Thode fra Holst, repræsenterede banken under sagens forberedelse samt til hovedforhandlingen.