Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arbejdsgiver frifundet for ansvar – arbejdsulykke – dyksav/rundsav

Retten i Herning har ved dom af 3. juni 2022 frifundet en arbejdsgiver for ansvar for en alvorlig håndskade, der overgik en ansat i forbindelse med anvendelse af en elektrisk dyksav (rundsav med styreskinne).

Retten i Hernings dom af 3. juni 2022

Medarbejderen arbejdede som gulvlægger, men var ikke uddannet som sådan (han var uddannet smed) og havde i en årrække hos forskellige arbejdsgivere arbejdet som gulvlægger og i den forbindelse jævnligt anvendt en dyksaven, som er et standardhåndværktøj for en gulvlægger. Han havde ikke modtaget særskilt instruktion i anvendelsen af dyksaven, men var fuldt ud bekendt med, hvorledes dyksaven skulle anvendes og betjenes.

På uheldsdagen var skadelidte returneret til værkstedet for at hente flere materialer til brug for løsning af en sædvanlig gulvlæggeropgave. Han forklarede, at han på værkstedet aftalte med en kollega og chefen, at han skulle hjælpe kollegaen med at afslutte en opgave, der vedrørte udskæring af en bordplade til brug for virksomhedens reception.

Skadelidte forklarede, at dette skærearbejde var en usædvanlig opgave for ham, og at han på grund af en lidt upraktisk arbejdsstilling kun kunne betjene dyksaven med en hånd, og ikke med to hænder som sædvanligt. Han placerede således den anden hånd umiddelbart bag dyksaven på bordpladen for at stabilisere denne. I dette forløb, springer dyksaven baglæns og kører hen over skadelidtes hånd med væsentlig håndskade til følge. Der var ingen fejl ved saven.

Over for denne forklaring stod kollegaens forklaring. Kollegaen var en meget erfaren og tømreruddannet gulvlægger, som forklarede, at han af arbejdsgiveren var blevet sat til at skære den pågældende bordplade. Han havde placeret bordpladen på nogle arbejdsbukke og var i færd med at udskære pladen med dyksaven. I den forbindelse støder skadelidte til og uden nærmere forklaring ønsker skadelidte at overtage skærearbejdet, hvilket kollegaen indvilliger i, uagtet at han var noget overrasket over skadelidtes indgriben.

Chefen forklarede, at han havde sat den erfarne kollega til opgaven, og at han ikke havde kendskab til, at skadelidte af egen drift overtog kollegaens arbejde, ligesom han ikke var til stede på uheldsstedet.

Som det fremgår af rettens præmisser, frifandt dommeren arbejdsgiveren grundet skadelidtes erfaring med og kendskab til dyksaven, herunder at saven skulle betjenes med to hænder. Det forhold, at skadelidte af egen drift overtog en opgave, som han selv forklarede var uvant for ham og uden forudgående aftale med arbejdsgiveren kunne ikke bebrejdes arbejdsgiveren som ansvarspådragende.

Dommen understreger, at det er skadelidte, der har bevisbyrden for det hændelsesforløb, som fører til uheldet, ligesom skadelidte har bevisbyrden for de uforsvarlige forhold, der bebrejdes arbejdsgiveren.

Når sagsøgers forklaring herom står alene og ikke kan rummes inden for de øvrige forklaringer, er dette bevis ikke løftet, uagtet at der er tale om en alvorlig personskade ved anvendelse af et ikke ufarligt arbejdsredskab.

***

Spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Jacob Fenger, der repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.