Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arbejdsgiver ikke erstatningsansvarlig – malers forløftningsskade

Retten frifandt arbejdsgiver for at betale erstatning til en maler, da maleren ikke havde dokumenteret, at der var årsagssammenhæng mellem det pågældende forløftningstraume og hendes indtægtstab i den langvarige sygperiode på mere end 3 år.

Retten i Odenses dom af 23. december 2022

I 2017 skulle en maler med mere end 10 års erfaring transportere en gulvsliber, der vejede ca. 25 kg, op ad trapperne til en førstesalslejlighed. Maleren medbragte en sækkevogn, som hun anvendte til at transportere gulvsliberen fra sin firmabil til ejendommen, men da adgangsforholdene og gulvsliberens form gjorde det vanskeligt at bruge sækkevognen til at transportere gulvsliberen op ad trapperne, valgte maleren at løfte gulvsliberen op ad trapperne. I den forbindelse fik maleren en forløftningsskade i lænderyggen. Sagen for retten drejede sig om skaden kunne henføres til fejl eller forsømmelser begået af arbejdsgiveren og i givet fald om der var årsagssammenhæng mellem skaden og malerens indtægtstab mv. i sygeperioden på mere end 3 år.

Selvom retten i sine præmisser betoner, at maleren var erfaren og at opgaven for hende måtte betragtes som rutinepræget, fandt retten alligevel efter en samlet vurdering, at virksomheden havde pådraget sig ansvar. Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at Arbejdstilsynet havde udstedt et påbud til virksomheden om at sikre, at gulvsliberen kunne transporteres til lejligheden på 1. sal på en forsvarlig måde.

Retten frifandt dog arbejdsgiveren for at betale erstatning til maleren, idet maleren ikke havde dokumenteret, at der var årsagssammenhæng mellem det pågældende forløftningstraume og hendes indtægtstab i den langvarige sygperiode på mere end 3 år.

Retten henviste i den forbindelse til Retslægerådets ganske klare udtalelse i sagen, hvori rådet sammenfattende konkluderede, at der ikke var holdepunkter for, at et enkeltstående traume i form af den pågældende forløftningsskade havde forvoldt malerens langvarige ryg-gener.

Malerens fagforening gjorde under sagen meget ud af, at der ikke var andre årsager til sagsøgers langvarige ryggener end den pågældende forløftningsskade, ligesom fagforeningen henviste til Højesterets domme om, at det er tilstrækkeligt, at en skade har udløst og med-virket til det sygeforløb, der kræves erstatning for. Der gælder dog også i disse sager om “udløst og medvirken”, at der skal være en (klar) overvægt af sandsynlighed for årsagssammenhæng, hvilket efter Retslægerådets vurdering ikke var tilfældet i sagen.

Det er uvist om dommen indbringes for landsretten.

Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger.