Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arbejdsskade – arbejdsgiver frifundet for bødestraf

Retten i Aalborgs dom af 9. juni 2021

Retten i Aalborg har ved dom af 9. juni 2021 frifundet en arbejdsgiver for tiltale om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen og påstand om bødestraf.

Arbejdsulykken skete tilbage i 2017, hvor en chauffør kørte en fejebil på en større virksomheds interne kørevej. I den forbindelse skulle chaufføren tømme bilen for affald, hvilket skete ved at tippe ladet. Under tømningen distraheres chaufføren af et mobiltelefonopkald, og da han skal genoptage fejearbejdet, glemmer han at sænke ladet og påkører efterfølgende en gangbro med brud på rygsøjlen til følge. Den pågældende chauffør havde ca. 2 måneder forud for aktuelle ulykke haft samme forglemmelse, dog uden at der skete personskade.

I forbindelse med første uheld blev chaufføren kaldt til en kammeratlig samtale hos arbejdsgiveren, hvor arbejdsgiveren indskærpede reglerne og procedurerne for kørsel med den pågældende fejebil. Skadelidte havde fungeret som chauffør i en årrække og måtte betegnes som erfaren.

I perioden mellem ulykkestilfældet og retsmødet i straffesagen afgik chaufføren ved døden af andre årsager end ulykken, og han var derfor ikke i stand til at afgive forklaring i retten. Retten tog i stedet udgangspunkt i chaufførens forklaring til politiet.

Som det fremgår af dommen, har retten frifundet arbejdsgiveren for strafansvar, og i den forbindelse lagt vægt på, at arbejdsgiveren i forbindelse med første uheld indskærpede proceduren over for den pågældende chauffør, ligesom retten betoner, at der var tale om en erfaren chauffør, der udførte en for ham ukompliceret opgave, ligesom retten tillagde det vægt, at chaufføren til politiet havde forklaret, at der var tale om en forglemmelse fra hans side. På denne baggrund vurderede retten at det ikke var uforsvarligt at lade chaufføren udføre arbejdsopgaven uden yderligere instruktion eller tilsyn.

Retten fandt således, at arbejdsgiveren havde opfyldt sine forpligtelser i henhold til arbejdsmiljøloven, hvorfor der var grundlag for at bringe arbejdsmiljøloven § 83, stk. 3, om staffritagelse i anvendelse.

Det er uafklaret, om Anklagemyndigheden vælger at anke sagen.

Kommentar

Statistisk set er der langt mellem frifindende domme i straffesager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og dommen er alene af den årsag interessant.

Hertil kommer, at det er tilfredsstillende, at dommeren tillægger det vægt, at der også i straffesagerne er grænser for arbejdsgiverens forpligtelse til at instruere og holde tilsyn med erfarne medarbejdere, der udfører ukomplicerede opgaver.

I rettens vurdering har det givetvis spillet ind, at selv et dagligt tilsyn fra arbejdsgiverens side næppe ville have forhindret uheldet, som var forårsaget af en ren forglemmelse fra chaufførens side.

Generelt om straffesagerne inden for arbejdsmiljøområdet må det som anført anerkendes, at det er vanskeligt at få arbejdsgiverne frifundet, når først Arbejdstilsynet har truffet afgørelse i sagen og indstillet til bødestraf. Succesraten for frifindelser i disse sager er betydeligt større, hvis arbejdsgiverne når at anke Arbejdstilsynets afgørelser til klageinstansen, idet det den statiske mulighed for at blive frifundet “i klageinstansen” er markant bedre, end i domstolsregi.

Et tip til arbejdsgiverne (forsikringstagerne) er derfor at anke Arbejdstilsynets påbud og afgørelser til klageinstansen, inden klagefristen udløber.

***

Spørgsmål til kan rettes til advokat Jacob Fenger, der bistod arbejdsgiveren i straffesagen.