Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – “Benspænd” medførte ikke hæftelsesansvar for arbejdsgiver

Retten i Aalborg har ved dom af 30. april 2024 afsagt dom om hæftelsesansvar for en arbejdsgiver efter Danske Lov 3-19-2.

Retten i Aalborgs dom af 30. april 2024

Sagen udsprang af et hændelsesforløb, hvor en mangeårig tillidsrepræsentant fulgtes med en kollega op ad en trappe til nogle kontorlokaler. Da kollegerne bevægede sig fra trappen og ind i kontorområdet faldt kollegaen over tillidsrepræsentantens ben med personskade til følge.

Kollegaen gjorde under sagen gældende, at tillidsrepræsentanten bevidst havde spændt ben for hende, uden at der var en nærmere anledning hertil. Heroverfor stod tillidsrepræsentantens forklaring om, at der var opstået en form for konkurrence om hvem der kom først op ad trappen, men at dette konkurrencemoment ophørte, da de skulle ind i kontorlokalerne, og at sammenstødet i dette område var at betragte som et hændeligt uheld i forbindelse med passage af nogle døre.

Tillidsrepræsentanten havde efterfølgende på en SMS undskyldt for episoden, hvilket skadelidte også henviste til i sin argumentation for, at tillidsrepræsentanten havde handlet ansvarspådragende med hæftelse for arbejdsgiveren til følge.

Retten frifandt arbejdsgiveren med henvisning til, at skadelidte med sin bevisførelse (påstand mod påstand) ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at der var handlet ansvarspådragende fra tillidsrepræsentantens side, hvorfor retten allerede af den grund frifandt arbejdsgiveren for et hæftelsesansvar efter Danske Lov 3-19-2.

Under sagen var der endvidere tvist om, hvorvidt forholdet overhovedet var omfattet af Danske Lov 3-19-2, der som bekendt kræver, at der skal være en vis tilknytning mellem handlingen og det pågældende arbejde, der udføres i arbejdsgiverens tjeneste. Som det fremgår af præmisserne, fandt retten derfor anledning til at påpege, at der ikke ved frifindelsen var taget stilling til, om denne betingelse i Danske Lov 3-19-2 var opfyldt eller ej.

Forud for aktuelle sag var der ligeledes afsagt dom i en anden byret mellem den kommune, der havde udbetalt sygedagpenge og tillidsrepræsentanten, hvor tillidsrepræsentanten også var blevet frifundet for ansvar og dermed for kommunens regreskrav.

To byretter har således afvist, at tillidsrepræsentanten handlede ansvarspådragende i situationen, og man kan håbe, at sagen med frifindelse nr. 2 kan anses for afsluttet, uagtet at det på nuværende tidspunkt er uafklaret, om skadelidte og skadelidtes fagforening vil indbringe sagen for landsretten.

Sagen er forberedt og hovedforhandlet af procesteamet hos Holst, Advokater, og spørgsmål om sagen kan stilles til advokat Jacob Fenger.