Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Ikke bevis for årsagssammenhæng – uafgjort 1:1 i Retslægerådet

Retten i Randers’ tilkendegivelse af 19. marts 2021

Sagen vedrørte et erstatningskrav for en skulderskade, som skadelidte angav var sket under arbejde, og sagen indeholdt dels spørgsmål om arbejdsgiverens ansvar, dels spørgsmål om årsagssammenhæng mellem den påståede skade og hændelsen på arbejdet.

Skadelidte havde oplyst, at skaden var sket i forbindelse med et løft af en ca. 30 kg tung kvadratisk metalplade, der udgjorde taget i en førerkabine til en entreprenørmaskine. Selv om der ubestridt var krankapacitet til rådighed, valgte medarbejderen at ”bakse” pladen på plads, mens han stod på en wienerstige.

Uagtet at hændelsesforløbet var noget uklart (ingen vidner) og forholdsvis tyndt dokumenteret, ligesom hændelsesforløbet var beskrevet på forskellig måde i de tidsnære akter, fandt retten det tilstrækkeligt bevist, at arbejdsgiveren havde handlet ansvarspådragende i forbin-delse med tilrettelæggelsen af arbejdsopgaven, idet retten tillagde det betydning, at skade-lidte var forholdsvis ny i jobbet.

Spørgsmålet om årsagssammenhæng blev på sædvanlig vis forelagt for Retslægerådet, og efter to erklæringer delte Retslægerådets sig i to (1 mod 1) i relation til, om den pågældende løfteproces kunne forårsage den skade i skulderen, som var konstateret ved scanning m.v. Den ene mente, at det var mindre sandsynligt (under 50 %), at skaden var en følge af det beskrevne løft, hvorimod den anden fandt, at det var meget sandsynligt (over 50 %).

I lyset heraf fandt retten det ikke bevist med fornøden styrke, at der forelå årsagssammenhæng mellem skulderskaden og det efterfølgende sygeforløb. Retten tillagde det i den forbin-delse ikke betydning, at arbejdsskademyndighederne havde fundet bevis for årsagssammenhæng, hvilket selvsagt skal ses i lyset af den lempeligere bevisregel i arbejdsskadesikringslovens § 12, stk. 2, ligesom byretten heller ikke tillagde en speciallægeerklæring, der var indhentet i forbindelse med arbejdsskadesagen, særlig vægt overfor Retslægerådets udtalelse.

Spørgsmål om sagen kan rettes til mig.

Med venlig hilsen
Jacob Fenger