Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Ikke grundlag for at tilsidesætte vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Retten i Kolding har den 17. januar 2023 frifundet et forsikringsselskab for et krav om yderligere erstatning for tab af erhvervsevne i anledning af et færdselsuheld, der fandt sted i 2009.

Retten i Koldings dom af 17. januar 2023

Forsikringsselskabet for det involverede motorkøretøj havde anerkendt ansvaret og udbetalt erstatning, der i relation til tab af erhvervsevne på 35 %, som efter forsikringsselskabets opfattelse kunne henføres til færdselsuheldet. De 35 % var baseret på en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor skadelidtes samlede erhvervsevnetab blev vurderet til 60 %, men hvor alene 35 % kunne henføres til uheldet. Skadelidte ønskede med retssagen at udfordre denne vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagsøger sendte derfor sagen i Retslægerådet, der imidlertid også vurderede, at en del af skadelidtes samlede sygdomsbillede ikke kunne henføres til færdselsuheldet. Skadelidte fastholdt imidlertid, at hendes erhvervsevnetab, der kunne henføres til ulykken klart oversteg 35 %, og hendes argumentation herfor var reelt alene baseret på en subjektiv fortolkning af henholdsvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelse og Retslægerådets besvarelse af en række spørgsmål.

Ikke overraskende vurderede retten imidlertid, at der ikke forelå det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende udtalelse, og forsikringsselskabet blev derfor frifundet for et krav om yderligere erstatning.

Dommen understreger det faste princip om, at der skal foreligge et sikkert grundlag for, at domstolene vil tilsidesætte en vurdering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og i den forbindelse kræves der mere end (blot) skadelidtes subjektive udlægning af udtalelser fra henholdsvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Retslægerådet. Et sådant sikkert grundlag kan foreligge, såfremt Retslægerådet har en anden vurdering af årsagsrelationerne end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette var imidlertid ikke tilfældet i nærværende sag, og dommen understreger således praksis på området.

Sagen er forberedt og gennemført af Holst, Advokaters procesteam. Spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Jacob Fenger.