Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Sammenstyrtet hus – hvem var den ansvarlige skadevolder?

Retten i Aarhus har den 16. august 2022 afsagt dom i en sag med et noget specielt hændelsesforløb, hvor en villa styrtede sammen i forbindelse med en vognmands bortfjernelse af lægter og spær fra tagkonstruktionen.

Retten i Aarhus’ dom af 16. august 2022

Sagen var anlagt af bygherren direkte mod vognmanden, uagtet at der ikke var noget kontraktforhold mellem vognmanden og bygherren. Bygherren havde således entreret med en hovedentreprenør om ombygning og renovering af villaen, og pågældende hovedentreprenør havde entreret med en underentreprenør om visse dele af arbejdet.

Underentreprenøren havde taget kontakt til vognmandsfirmaet og bestilt denne til en konkret opgave om at aftage lægter fra taget, hvilket imidlertid viste sig uladsiggørlig, idet lægterne fortsat var sømmet sammen med spærene. Efter chaufførens forklaring kontaktede chaufføren derfor underentreprenøren telefonisk for nye instrukser, og efter chaufførens forklaring blev han bedt om at forsøge at fjerne lægterne alligevel, selvom de var sammentømret med spærene. Underentreprenøren var dog ikke enig i denne udlægning af parternes telefonsamtale.

Chaufførens bortfjernelse af lægter og spær medførte imidlertid, at huset i sin helhed styrtede sammen, idet huset var uden nogen form for afstivning i øvrigt.

Der var indhentet en skønserklæring i sagen, og skønsmanden havde udtalt, at huset også forud for chaufførens arbejder havde været i stor risiko for sammenstyrtning, idet vægge og facader stod fuldstændigt uafstivet.

Retten frifandt chaufføren og lagde i den forbindelse vægt på, at fremgangsmåden med bortfjernelse af lægter og spær med en grab fra en kranbil var farlig og uansvarlig, idet et uafstivet hus kan styrte sammen, når som helst. Retten tillagde det endvidere vægt, at vognmandsfirmaet var et professionelt vognmandsfirma med særlig kompetence inden for vognmandsfaget, men at man ikke havde fagkompetencer inden for byggeri, herunder statiske beregninger i forbindelse med bortfjernelse af bygningskonstruktioner. Retten tillagde det i øvrig vægt, at sagsøgte var hyret til en konkret og helt isoleret opgave betalt pr. time.

Om sagen ankes eller om bygherren i stedet agter at forfølge sit krav hos hoved- og/eller underentreprenøren, må tiden vise.

*****

Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger, der bistod vognmandsfirmaet under sagen.