Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Retssag

Frifindelse i sag ved Sø- og Handelsretten om påstået krænkelse efter ophavsretslovens og markedsføringsloven

Den 31. marts 2023 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag, som i det væsentligste om-handlede, hvorvidt et shelter-design krænkede en designers ophavsret til et pavillon/shelter-design, som var opsat som et unikum i en skov beliggende cirka 7 km fra det savværk, som havde fået designet shelter-designet og nu selv markedsførte og solgte shelteren.

Holst, – ved associeret partner Christian Skadborg – repræsenterede i sagen savværket, som var blevet sagsøgt af designeren. Designeren mente, at savværkets shelter krænkede hans ophavsretlige rettigheder, og at savværket desuden handlede i strid med god markedsføringsskik. I sagen var det ubestridt, at designeren havde ophavsret til pavillon/shelter-designet.

I sagen fik savværket efter en af Sø- og Handelsretten grundig gennemgang af designene – blandt andet på baggrund af en besigtigelse – medhold i, at der ikke forelå nogen krænkende efterligning. Sø- og Handelsretten så dermed hovedsageligt bort fra skønserklæringen i sagen, som var tilvejebragt ved en tidligere isoleret bevisoptagelse. Skønsmanden havde udtalt, at der var en nærliggende risiko for forveksling mellem produkterne for forbrugerne, og at det næppe var sandsynligt, at savværkets shelter var designet uden kendskab til modpar-tens pavillon/shelter-design.

Sø- og Handelsretten begrundede resultat med, at der udover mindre forskelle ved produkterne også var større forskelle ved produkternes indgange, og at højdeforskellen på produk-terne medførte, at produkterne og disses delelementer ville blive beskuet fra forskellige vinkler, hvorfor helhedsindtrykket af produkterne var så forskelligt, at der ikke forelå en krænkelse. Derudover slog Sø- og Handelsretten – i overensstemmelse med de nedlagte anbringender – fast, at designerens pavillon/shelter-design ikke var blevet markedsført, hvorfor det ikke var beskyttet efter markedsføringsloven på trods af designets særpræg.

Vores bemærkninger

Selvom sagen er konkret afgjort, er sagen interessant, da Sø- og Handelsretten på trods af en skønserklæring, som talte kraftigt for, at der forelå en efterligning, ikke fandt, at der forelå en krænkelse. Dette kan skyldes flere faktorer, men besigtigelsen af produkterne har uden tvivl betydet meget, hvilket også ses i Sø- og Handelsrettens præmisser, som refererer direkte til, hvordan produkterne fremstår forskellige på grund af den måde, de vil blive beskuet.

Sø- og Handelsrettens dom er den 14. marts 2023 blevet anket til Vestre Landsret.

Spørgsmål til sagen kan rettes til associeret partner Christian Skadborg.

Anvendte forretningsområder