Resultat

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Rådgivning

Overbevisende sejr i stor, principiel voldgiftssag

En strid om dagbøder og påstået ekstraarbejde for et stort, tocifret millionbeløb endte med en klar kendelse til fordel for bygherren. Holst, bistod bygherren i voldgiftsretten, lagde en klar kurs og fulgte den hele vejen til sejren.

Det hører til undtagelserne, at én part i en voldgiftssag utvetydigt kan erklære sig som vinder i alle sagens spørgsmål. Det var ikke desto mindre tilfældet, da kendelsen i en stor voldgiftssag blev afsagt juni 2021 – på trods af, at en som udgangspunkt negativ erklæring fra en syns- og skønsmand faktisk talte for det modsatte for et af de store krav.

Holst, repræsenterede i sagen en bygherre, der var blevet indklaget for et stort, tocifret millionbeløb af totalentreprenøren på et projekt. Totalentreprenøren krævede dels betaling for en række påståede ekstraarbejder, dels tilbagebetaling af de dagbøder, virksomheden var blevet pålagt for 126 dages forsinkelse samt erstatning og godtgørelse.

Det betød, at Voldgiftsretten – med en højesteretsdommer som formand – måtte tage stilling til en række komplicerede spørgsmål, herunder: Hvor klart skal et udbudsmateriale være? Hvor grundigt skal en totalentreprenør læse udbudsmateriale? Hvilken undersøgelsespligt har totalentreprenøren, når der gøres indgreb i eksisterende bygninger? Hvor går grænsen for uforudsigelige myndighedskrav for en totalentreprenør? Må en totalentreprenør søge dispensation for myndighedskrav uden bygherrens godkendelse? …

Totalentreprenørens krav blev afvist

Bevisførelsen fra Holst, – der var repræsenteret af advokaterne Holger Schöer og Pernille Svit Westphal Riis fra firmaets Construction Group – overbeviste voldgiftsretten om, at totalentreprenøren ikke havde overblik over kravene til myndighedsbehandlingen på forhånd. Og at totalentreprenøren heller ikke undervejs i processen fik skabt et rettidigt og retvisende overblik – men i stedet fik det drypvist og på bagkant.

På den baggrund blev totalentreprenørens krav om tilbagebetaling af dagbøder, tidsfristforlængelse, erstatning og godtgørelse afvist. Desuden konstaterede Voldgiftsretten, at formalia vedrørende varsling og opkrævning af dagbod var overholdt, så totalentreprenøren skal betale dagbod for hele forsinkelsen på 126 dage. Totalentreprenøren skal desuden dække sagsomkostninger og omkostninger til Voldgiftsretten, hvilket beløber sig til 1.850.000 kroner.

Hos bygherren er der naturligvis stor tilfredshed med kendelsen – og med Holst,

– Vi har været meget glade for at have Holger og Pernille på vores hold i det her uventede stormvejr. De fik hurtigt analyseret det meget omfattende bilagsmateriale, og herefter udstak de en klar kurs for den videre færd. Den kurs har de med sikker hånd fastholdt hele vejen, og det førte altså frem til en overbevisende sejr i voldgiftsretten, fortæller bygherrens direktør.

Anvendte forretningsområder