Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Bestyrelsesansvar og bestyrelsesansvarsforsikringer

Antallet af ansvarssager mod bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder er gennem de seneste år steget. Årsagerne til at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring kan være mange, men det står fast, at bestyrelsesmedlemmers virke vil tilkalde sig mere fokus nu og i de kommende år. En bestyrelsesansvarsforsikring kan for mange bestyrelsesmedlemmer være det fornødne redskab til at sikre ro og minimere den økonomiske risiko ved bestyrelsesarbejdet.

1. Bestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar

Bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder kan i princippet ifalde et personligt og ubegrænset erstatningsansvar. Det kan for mange komme som en overraskelse, at ansvaret ikke påhviler den pågældende virksomhed eller bestyrelsen som en helhed, men at ansvaret gælder personligt og – i princippet er – ubegrænset for det enkelte medlem. Det har den konsekvens, at det enkelte bestyrelsesmedlem hæfter med hele sin formue for et potentielt erstatningsansvar. Dette betyder dog ikke, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke kan være ansvarsfri, ligesom der også kan opstå situationer, hvor det alene er en mindre gruppe af bestyrelsens medlemmer, som i en given situation kan pålægges et erstatningsansvar.

Bestyrelsesmedlemmer kan efter dansk rets almindelige erstatningsregler ifalde et erstatningsansvar ved at overtræde selskabsloven såvel som anden gældende lovgivning.

Selskabsloven opstiller en række regler, som enhver bestyrelse i et kapitalselskab skal overholde. Af de væsentligste af disse regler kan der blandt andet nævnes bestyrelsens pligt til at sikre en forsvarlig organisation af virksomheden, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt med tilstrækkelig likviditet, og at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde.

Mange bestyrelsesansvarssager har omhandlet manglende overholdelse af selskabslovens regler og/eller forsvarligheden af at drive en virksomhed frem til at blive en kriseramt virksomhed (eller at drive en kriseramt virksomhed videre) og pådrage virksomheden forpligtelser, som virksomheden ikke kan leve op til.

2. Er en bestyrelsesansvarsforsikring løsningen?

Det er vigtigt at understrege, at en bestyrelsesansvarsforsikring ikke i alle tilfælde automa-tisk kan redde et bestyrelsesmedlem fra at bøde for en ansvarspådragende handling. Det afhænger af den enkelte forsikring og den pågældende forsikrings dækning.

For det første bør man som bestyrelsesmedlem sikre sig, at bestyrelsesansvarsforsikringen dækker samtlige omkostninger forbundet med en eventuel ansvarssag.

For det andet er det de færreste forsikringsselskaber, som vil dække grov uagtsom adfærd, mens forsætlig adfærd vil udelukke forsikringsdækning.

For det tredje bør man have for øje, hvor stor selve forsikringsdækningen er, og om det potentielle ansvar kan rummes heri.

Herudover ses det også, at bøder, bod og krav vedrørende skatter og afgifter undtages i forsikringsdækningen.

Når det er sagt, er der dog fortsat meget værdi at hente i at være omfattet af en bestyrelsesansvarsforsikring som bestyrelsesmedlem, og det er da også vores anbefaling, at man som udgangspunkt skal tegne en sådan forsikring, hvis man er bestyrelsesmedlem i en hvilken som helst form for bestyrelse.

Formålet med forsikringen er at friholde de enkelte bestyrelsesmedlemmer for et juridisk og økonomisk ansvar på baggrund af krav, der udspringer af handlinger, fejl, undladelser eller forsømmelser. Med en bestyrelsesansvarsforsikring kan man som bestyrelsesmedlem få den fornødne ro til at træffe de nødvendige og til tider svære og i et vist omfang usikre beslutninger, uden at man skal bekymre sig – alt for meget – om de negative konsekvenser, som beslutningerne eventuelt måtte medføre.

Bestyrelsesansvarsforsikringer kan både tegnes som kollektive ansvarsforsikringer for hele bestyrelsen, men de kan også tegnes personligt for det enkelte bestyrelsesmedlem.

3. Skal vi hjælpe dig?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsesansvar og/eller bestyrelsesansvarsforsikringer, er du meget velkommen til at kontakte Holst, Advokater.