Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

En tiltrængt forenkling af reglerne om retsafgift

Den 1. oktober 2021 træder en ny lov om retsafgift i kraft. Loven har til formål at forenkle de nugældende regler om beregning af retsafgift ved blandt andet at gøre op med den hidtidige procentbaserede beregningsmetode.

Som noget nyt, skal der fremover kun betales en mindre del af den samlede afgift ved sagens anlæg, og det vil fremover kun være den endelige påstand, der får betydning for afgiftens størrelse.

De nye regler indebærer desuden, at det i visse tilfælde kan betale sig at vente med at anlægge en sag, til de nye regler træder i kraft, fordi afgiften bliver lavere.

I det følgende gennemgås de væsentligste ændringer på området for borgerlige retssager

Nugældende regler

Alle, der anlægger sag ved de civile domstole, skal som udgangspunkt betale en retsafgift til retten for sagens førelse.

Som reglerne er i dag, bestemmes afgiftens størrelse i civile sager procentuelt efter sagens værdi, så der i sager med en værdi på mere end kr. 50.000 betales en afgift ved sagens anlæg af kr. 750 med tillæg af 1,2 % af den del af sagens værdi, som overstiger kr. 50.000. Derudover betales en afgift forud for hovedforhandlingen (berammelsesafgift), som beregnes på samme måde.

I en sag med en værdi på 100.000 kr. betales således kr. 1.360 ved sagens anlæg og kr. 1.360 forud for hovedforhandlingen i alt kr. 2.720.

Ny beregningsmetode

Med de nye regler videreføres de overordnede principper om, at der betales én afgift ved sagens anlæg og én afgift forud for hovedforhandlingen. Loven indeholder imidlertid væsentlige ændringer til den måde hvorpå afgiften beregnes, idet der gøres op med den procentbaserede beregningsmetode.

Fremover gælder det således, at der betales én fast mindre afgift ved sagens anlæg af kr. 1.500, hvis sagens værdi overstiger kr. 100.000. For sager med en værdi på under kr. 100.000 udgør afgiften fremover kr. 750. Der betales desuden (som udgangspunkt) én fast afgift inden hovedforhandlingen, som fastsættes på baggrund af sagens værdi efter følgende skema:

Sagens værdi                                                      Afgift
100.001 – 250.000 kr.                                         3.000 kr.
250.001 – 500.000 kr.                                         8.000 kr.
500.001 – 1.000.000 kr.                                    14.000 kr.
1.000.001 – 2.000.000 kr.                                35.000 kr.
2.000.001 – 3.000.000 kr.                               60.000 kr.
3.000.001 – 4.000.000 kr.                               85.000 kr.
4.000.001 – 5.000.000 kr.                              110.000 kr.
5.000.001 – 6.000.000 kr.                              135.000 kr.
Over 6.000.000 kr.                                           160.000 kr.

Som det fremgår, er intervallerne ”grove”, hvilket indebærer, at man fremover i nogle sager vil betale en højere afgift end tidligere og i andre en lavere.

Reglerne finder udelukkende anvendelse på sager, som er anlagt efter lovens ikrafttræden. Det kan derfor i nogle tilfælde – hvor det er muligt – betale sig at vente med at anlægge en sag til de nye regler træder i kraft i oktober.

Den tungeste del af afgiftsbyrden flyttes til hovedforhandlingen

En af de væsentligste ændringer i den nye lov er, at det kun er en meget lille del af den samlede retsafgift, der betales ved sagens anlæg. Hvor det efter de hidtil gældende regler er 50 % af den samlede afgift, der skal betales ved sagens anlæg, er det fremover som nævnt alene kr. 1.500 (kr. 750 for sager med en værdi under kr. 100.000), der betales på det tidlige stadie.

De nye regler indebærer desuden, at det alene er sagsøgers endelige påstand, der har betydning for beregningen af retsafgift, hvilket får den praktisk væsentlige betydning for retssagsførelse generelt, at det bliver mindre væsentligt, om man ved sagens anlæg har mulighed for præcist at fastsætte kravets størrelse.

Udvidede muligheder for tilbagebetaling ved forlig

Med den nye lov ændres muligheden for at få tilbagebetalt afgiften, hvis sagen afsluttes uden dom. Efter de nugældende regler tilbagebetales den fulde afgift for hovedforhandlingen, hvis sagen falder bort senest 6 uger inden hovedforhandlingen og med 1/3, hvis sagen bliver afgjort uden dom (f.eks. efter tilkendegivelse).

Med de nye regler er fristen for tilbagebetaling udvidet med 4 uger, så afgiften tilbagebetales, hvis sagen bortfalder op til to uger inden hovedforhandlingen. Til gengæld er reglen om tilbagebetaling af afgift, i tilfælde hvor sagen afgøres uden dom, ikke videreført. Der er således ikke længere penge retur, hvis sagen forliges efter en tilkendegivelse.

Formålet er at skabe større incitament til at indgå forlig lige op til hovedforhandlingen, hvor forhandlingsklimaet mellem parterne er modent til det. Reglen forventes i praksis at få relativt stor betydning, idet sager erfaringsmæssigt ofte forliges tæt på hovedforhandlingen.

Appel og genoptagelse

De gældende principper for retsafgift ved anke, kære og genoptagelse videreføres.

Det gælder således også fremover, at beregningen af afgift for anke er magen til beregningen i 1. instans med en 50 % forhøjelse ved anke til Højesteret. De ovenfor nævnte ændringer bæres således med videre i ankesager.

For kære gælder det fremover, at der betales en fast afgift for kære til landsretterne på kr. 750 og til Højesteret på kr. 1.500.

Afgiften for en ansøgning til Højesteret om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse eller anke af en dom i en borgerlig sag i medfør af retsplejelovens § 399 hæves fra kr. 1.500 til kr. 2.000, men tilbagebetales som hidtil, hvis ansøgningen imødekommes.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller til, hvordan de nye regler påvirker din sag, er du velkommen til at kontakte os.