Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Adciterede frifundet for ansvar for underentreprenør – montørs arbejdsskade

Retten i Esbjerg har i denne sag frifundet en entreprenør, der var adciteret af den umiddelbare skadevolder i en sag om en arbejdsskade, ud fra det synspunkt, at entreprenøren havde forsømt at videregive sikkerhedsoplysninger.

Retten i Esbjergs dom af 3. januar 2023

Skadelidte, en montør, var på skadestidspunktet udlejet til en entreprenørvirksomhed, hvor han var ansat til at lave ventilation i kælderen på en nyopført bygning. I forbindelse med udførelsen af arbejdet blev montøren ramt i hovedet af en jerndrager, der havde stået placeret op ad en væg i det rum, hvor montøren arbejdede.

På skadestedet arbejdede flere forskellige fag, og der pågik derfor også forskellige arbejder i det rum, hvor montøren kom til skade.

Ulykken skete mest sandsynligt fordi en betonslange, der var udlagt af et firma, der støbte gulve på en overetage, gav et ”slag” på grund af tryk i slangen. Herved skubbede den til jerndrageren, som væltede ned over montøren.

Montøren anlagde herefter sag mod sin arbejdsgiver, gulvfirmaet og byggepladsens sikkerhedskoordinator, og spørgsmålet var herefter, hvem – om nogen, der kunne pålægges ansvar for skaden.

For sit vedkommende adciterede gulvfirmaet det selskab, der havde fået gulventreprisen fra bygherre.

Det udførende selskab var således antaget som underentreprenør, og selskabet mente, at skaden skyldtes, at hovedentreprenøren ikke havde videresendt referater fra sikkerhedsudvalgsmøder m.v.

Retten fandt, at både arbejdsgiveren og gulvfirmaet var ansvarlig. Arbejdsgiveren for manglende tilsyn med medarbejderen, der ikke havde båret hjelm. Og gulvfirmaet fordi det havde været uforsvarligt at placere slangen i et rum, hvor andre udførte arbejde.

Derimod fandt retten ikke, at hverken sikkerhedskoordinatoren eller hovedentreprenøren havde et ansvar for skaden.

I forhold til hovedentreprenøren var begrundelsen dels at selskabet – der ikke på tidspunktet udførte opgaver og som havde overladt støbningsarbejdet til en selvstændigt virkende tredjemand – ikke havde nogen arbejdskoordineringspligt. Dels at det ikke af mødereferaterne fremgik, at man her havde drøftet placeringen af støbeslangen eller andre forhold, som rimeligvis kunne formodes at have afværget skaden.

***

Afgørelsen illustrerer spørgsmålet om en hovedentreprenørs ansvar for at sikkerhedskoordinere arbejdet på byggepladsen, samt betydningen af deltagelse på sikkerhedsmøder og videregivelse af oplysninger herfra til underentreprenør.

Afgørelsen viser i den sammenhæng, at en hovedentreprenør ikke automatisk ifalder et ansvar for manglende sikkerhedskoordinering. Hertil kræves formentlig, at omstændighederne omkring den udliciterede opgave eller byggepladsens forhold i øvrigt har givet særlig anledning hertil.

Samtidig illustrerer afgørelsen en helt regelret anvendelse af årsagssammenhængsreglerne i forhold til den påståede ansvarspådragende adfærd.

Det er uvist, om sagen ankes, og herunder om hovedentreprenøren i givet fald inddrages.

Sagen blev for entreprenøren ført af Holst, Advokaters procesteam. Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger eller advokat Kristian Torp.