Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arbejdsgiver frifundet for ansvar – den flyvske flamingoplade

Retten i Aalborg har den 19. maj 2023 frifundet en anlægsentreprenør for ansvar for en noget besynderlig hændelse på en byggeplads i Aalborg den 2. februar 2016.

Retten i Aalborgs dom af 19. maj 2023

Firmaets ansatte var i færd med at udlægge isoleringsbats (flamingoplader) i et støbt fundament til et større ejerlejlighedsbyggeri.

På uheldsdagen blæste det kraftigt, og blæsten medførte angiveligt, at en af pladerne blev taget af vinden og ramte en lærling på siden af hovedet. Lærlingen bar sikkerhedshjelm.

Lærlingen rejste krav om erstatning, fordi slaget fra flamingopladen angiveligt havde medført en længere sygemelding og dermed et indtægtstab.

Flamingopladens størrelse var 120x60x15 cm med en samlet vægt på ca. 1,5 kg.

Til brug for sagen blev der begæret syn og skøn med henblik på at belyse, hvilken kraft en flamingoplade med disse data kunne påføre en person under forskellige vindpåvirkninger baseret på DMIs registreringer i området. Skønsmanden vurderede, at kraftpåvirkningen i “worst case” vil svare til påvirkningen fra et indkast i fodbold, til i “best case” at to personer støder ind i hinanden ved almindelig gang.

Under hovedforhandlingen forklarede sagsøger, at de pågældende flamingoplader lå i løse stakke, og at vinden derfor nemt kunne få fat i de enkelte flamingoplader. Heroverfor stod byggelederens forklaring om, at de pågældende isoleringsplader bliver leveret i indpakkede tårne, og at der inde i de pågældende tårne var pakker med 3 isoleringsplader, ligeledes omviklet af plast. Byggelederen forklarede endvidere, at der på byggepladsen var paller til rådighed med henblik på at sikre isoleringspladerne, indtil der blev lagt armeringsjern ovenpå flamingopladerne. Det kunne endvidere lægges til grund, at sagsøger både forud for den pågældende opgave, men også på selve uheldsdagen, havde udført opgaven med at isolere og således var bekendt med, hvordan arbejdet skulle udføres.

Som det fremgår af rettens præmisser, afviste retten, at uheldet kunne bebrejdes arbejdsgiveren, og retten lægger i den forbindelse vægt på, at der var tale om en ukompliceret og ufarlig arbejdsproces, som sagsøgeren var bekendt med, og at arbejdet var tilrettelagt fuldt forsvarligt, ligesom retten under disse omstændigheder ikke ville tillægge det særskilt betydning, at sagsøger på uheldstidspunktet var under uddannelse som lærling i firmaet.

Det er tilfredsstillende at se, at retten også i en sag hvor skadelidte er lærling, tillægger det betydning, om den pågældende arbejdsproces er kompliceret eller ukompliceret, herunder om der er særlige risikomomenter forbundet med det pågældende arbejde.

Det er på nuværende tidspunkt uvist om sagsøger anker sagen.

Procesteamet hos Holst, Advokater har forberedt og gennemført hovedforhandlingen på vegne entreprenøren og spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Jacob Fenger.