Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Asfaltskærearbejde anset for et gravearbejde – anlægsentreprenør ansvarlig for skade på kabel

Østre Landsrets dom af 15. september 2021

Som meddelt i min ERFA den 13. oktober 2020 afsagde Højesteret ved dom af 12. oktober 2020 afgørelse i en sag, hvor en såkaldt grøfterenser havde forvoldt skade på et telekabel beliggende i en vejgrøft. Højesterets flertal vurderede dengang, at et grøfterenserarbejde ikke udgør et gravearbejde i LER-lovens forstand med de tilhørende forpligtelser, der gælder for den pågældende graveaktør. Præmisserne i Højesterets flertal var båret af et hovedsynspunkt om, at en grøfterenser ud fra en naturlig sproglig fortolkning ikke udfører et gravearbejde omfattet af LER-loven.

Østre Landsret har nu i ovennævnte dom taget stilling til, om et arbejde med en skæremaskine udgør et arbejde i LER-lovens forstand.

Den pågældende skæremaskine blev anvendt i forbindelse med opretning af kantsten på Valby Langgade. For at undgå, at en stor del af vejbanen ødelægges, når kantstene tages op, blev der foretaget en gennemskæring af asfaltbelægningen parallelt med kantstenene. Den pågældende skæremaskine gennemskar alene asfaltbelægningen og i den forbindelse overskar maskinen et kabelrør med fiberkabler, der var beliggende umiddelbart under selve asfaltbelægningen. Asfaltbelægningen havde på skadestedet en tykkelse på ca. 21 cm, og det pågældende kabelrør lå som anført umiddelbart under asfaltlaget. I sagen var der foretaget gennemskæring med en dybde på maksimalt 26 cm.

Som det fremgår af dommen, har Østre Landsret vurderet, at det pågældende skærearbejde efter en naturlig sproglig fortolkning udgør et gravearbejde, som dette er beskrevet i LER-loven med den tilhørende bekendtgørelse, hvorefter et gravearbejde omfatter alle fysiske arbejder, der kan beskadige nedgravede ledninger.

Landsrettens fortolkning ses vel ikke helt at harmonere med præmisserne i Højesterets dom. Grøfterenseren i Højesterets dom beskadigede de facto en teleledning i vejgrøften, uagtet at den pågældende grøfterenser ikke var beregnet til at grave. På tilsvarende vis forvoldte asfaltskæremaskinen skade på et telekabel, uagtet at skæremaskinen heller ikke er egnet til at foretage et gravearbejde, som dette begreb naturligt må forstås.

Det er muligt, at det forhold, at en skæremaskine er ”mere egnet” til at forvolde skade end en grøfterenser, har haft betydning for udfaldet.

Med Østre Landsrets dom bør ethvert skærearbejde med asfaltmaskiner i vejbelægninger herefter planlægges og udføres som ethvert andet gravearbejde efter LER-lovens regler, hvorefter graveaktøren forud for arbejdets udførelse skal indhente oplysninger i LER-registeret og planlægge og udføre arbejdet derefter.

Med Østre Landsrets dom er der heller ikke meget rum tilbage for at gå fri for ansvar som graveaktør ud fra et argument om, at ledningerne ligger i en unormal lav dybde. Kablet i nærværende sag var de facto og ubestridt beliggende umiddelbart under asfaltlaget, hvilket i øvrigt i sig selv gør det vanskeligt at anse kablet for en ledning ”nedgravet i jord”, der er hovedanvendelsesområdet for LER-loven, jf. formålsbestemmelsen i § 1.

***

Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger, der bistod anlægsentreprenøren i både by- og landsret.