Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Solidarisk ansvarlige skadevoldere ved olieforurening

Sagen vedrører ansvarsfordelingen imellem solidarisk ansvarlige skadevoldere, hvor alene den ene skadevolder var omfattet af en ansvarsforsikring.

Østre Landsrets dom af 14. maj 2024

Sagen udsprang af et hændelsesforløb, hvor der skete en forureningsskade undervejs i en levering af olie. Sagens nærmere omstændigheder var, at chaufføren skulle foretage levering af 6.300 liter olie om natten, og ved leveringen påfylder chaufføren olien i en påfyldningsstuds, hvorunder olietanken var fjernet flere år tidligere, hvorved der sker en olieforurening. Chaufføren forsøger videre at påfylde olie i 2 andre tanke, herunder den ene korrekte tank.

Der opstod en forureningsskade ved påfyldning af den ikke eksisterende tank, og sagen vedrører omkostningerne til oprensningen, som i første omgang blev afholdt af chaufførens ansvarsforsikring.

Der var i sagen givet chaufføren en instruks om at påfyldning skulle ske “u. shell dæksel”, ligesom det var ubestridt i sagen, at chaufføren ved sin påfyldning havde handlet i strid med chaufførhåndbogen, og særligt dennes “rød-gul-grøn”-regler.

Det var i sagen omtvistet, hvorvidt den pågældende påfyldningsstuds havde været blændet af med en strip, hvilket var genstand for forklaringer for både by- og landsret.

Sagen startede i Københavns Byret, hvor der blev afsagt dom den 29. november 2022, og her blev modtageren af olien frifundet under henvisning til, at det følger af § 3, stk. 1, i lov om erstatning for miljøskader, at den, der som led i erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet, der er anført i bilag til loven, forårsager en forurening, skal erstatte den skade, som forureningen medfører.

Byretten tilføjede, at uanset, at forureningen i nærværende sag ikke ville have fundet sted, hvis modtageren af olien havde foretaget korrekt afblænding af den påfyldningsstuds, der var placeret over jordniveau, fandt retten, at det var chaufførens påfyldning af dieselolien
i strid med beskeden i ordresystemet, der ”forårsagede” forureningen.

Retten fandt, at chaufførens påfyldning af dieselolien må karakteriseres som groft uagtsomt, idet denne skete i strid med beskeden i ordresystemet og i strid med chaufførhåndbogen.

På baggrund heraf konkludere retten, at der var handlet ansvarspådragende ved den manglende korrekte afblænding, men henset til den grad af uagtsomhed, som chaufføren udviste, sammenholdt med at denne var dækket af en ansvarsforsikring, så fandt retten, at chaufførens forsikringsselskab skulle bære de fulde omkostninger som følge af forureningen, jf. erstatningsansvarslovens § 25, stk. 1 og 2.

Sagen blev efterfølgende anket til Østre Landsret, som altså kom frem til en ændret ansvarsfordeling.

Landsretten tiltrådte, at chaufførens påfyldning af dieselolien i en studs, der ikke var tilsluttet en tank, må karakteriseres som groft uagtsomt.

Landsretten tiltrådte endvidere, at modtageren havde handlet ansvarspådragende i relation til forureningen ved ikke at have foretaget korrekt afblænding efter dagældende olietankbekendtgørelse § 31 (landsretten tilsidesatte vidners forklaring om afblænding med en strip).

Herefter ændrer landsretten vurderingen af den udviste uagtsomhed ved den modtagende virksomhed, og landsretten fandt, at den uagtsomhed, som var udvist ved at tage en olietank ud af drift uden at iagttage reglerne i olietankbekendtgørelsen, og på en sådan måde, at den indtrufne forureningsskade blev muliggjort, udgør sådanne særlige omstændigheder, der taler for at pålægge modtageren en del af erstatningsbyrden i det indbyrdes forhold.

Herefter kom modtageren til at bære en tredjedel og forsikringsselskabet to tredjedele af erstatningsbeløbet.

Sagen er forberedt og hovedforhandlet af procesteamet hos Holst, Advokater, og spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Stine Kalsmose Jakobsen.