Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Hvornår har selskabets medarbejdere krav på repræsentation i bestyrelsen?

Hvis selskabets medarbejdere har plads i bestyrelsen, sikrer det medarbejderne indflydelse på og indsigt i bestyrelsens beslutninger. Omvendt sikrer det også, at bestyrelsen får lettere adgang til information fra virksomhedens medarbejdere om forhold, der kan have betydning for bestyrelsens beslutninger. Umiddelbart en win-win situation for både selskabet, bestyrelsen og medarbejderne. I denne artikel sætter vi fokus på, hvornår medarbejderne har krav på repræsentation i selskabets bestyrelse.

1. Hvornår har selskabets medarbejdere krav på repræsentation i bestyrelsen?

I kapitalselskaber (dvs. aktie- og anpartsselskaber) som i de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge medlemmer til selskabets bestyrelse. Det er værd at holde sig for øje, at der er tale om en ret – men ikke en pligt – for medarbejderne.

Hvor mange bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne kan vælge, afhænger af bestyrelsens antal. Medarbejderne har nemlig ret til at vælge et antal, der svarer til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af generalforsamlingen eller udpeget i henhold til vedtægterne. Har generalforsamlingen eksempelvis valgt 6 bestyrelsesmedlemmer, har medarbejderne ret til at vælge 3 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består i dette eksempel dermed af i alt 9 medlemmer.

Hvis det antal medlemmer, der skal vælges af medarbejderne, ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Har generalforsamlingen fx valgt 3 medlemmer til bestyrelsen, vælger medarbejderne 2 medlemmer. Bestyrelsen kommer i dette eksempel til at bestå af i alt 5 medlemmer.

Uanset bestyrelsens antal, har medarbejderne altid ret til at vælge mindst 2 medlemmer. Det står medarbejderne frit for at vælge et lavere antal medarbejderrepræsentanter, end de har ret til, eksempelvis fordi det ikke er muligt at vælge det antal repræsentanter, medarbejderne har ret til, fordi der stiller for få kandidater op til valg.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode, medmindre selskabets vedtægter indeholder en kortere valgperiode. Det vil vedtægterne typisk ikke gøre.

Der findes også regler om koncernrepræsentation i bestyrelsen. Reglerne om koncernrepræsentation giver medarbejderne i en koncern ret til repræsentation i moderselskabets bestyrelse. Disse regler vil ikke blive behandlet i denne artikel.

1.1 Hvornår har selskabet i gennemsnit beskæftiget mindst 35 medarbejdere?

For at medarbejderne kan have krav på repræsentation i selskabets bestyrelse, skal selskabet i gennemsnit have haft mindst 35 medarbejdere ansat i løbet af de sidste 3 år.

Et selskab anses for i de sidste 3 år at have beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, når det for de sidste 12 kvartaler til ATP har indbetalt et beløb svarende til 105 gange 45,5 hele ugebidrag.

Betingelsen er opfyldt, selv hvis der i et eller flere af kvartalerne har været ansat færre end 35 medarbejdere i selskabet. Det afgørende er derfor det samlede beløb, som selskabet har indbetalt til ATP i de sidste 12 kvartaler.

Der skal ske fradrag af ugebidrag for personer, der er anmeldt til Erhvervsstyrelsen som medlem af direktionen.

Beregningen af 3-års perioden forudsætter, at selskabet har eksisteret i mindst 3 år.

1.2 Generelle bemærkninger om medarbejderrepræsentation

Det er medarbejderne i selskabet, der beslutter, om der skal indføres en ordning om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen (forudsat at betingelserne for medarbejderrepræsentation i øvrigt er opfyldt). Hverken kapitalejerne eller ledelsen kan nedlægge veto imod en sådan beslutning.

Det er kun medarbejdere i selskabet, der dels kan vælges til bestyrelsen, dels har stemmeret til valg til bestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Hvis et anpartsselskab kun har en direktion, og medarbejderne vælger at udnytte deres ret til medarbejderrepræsentation, skal selskabet ændre ledelsesstruktur, så selskabet får en bestyrelse.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i udgangspunktet underlagt de helt samme rettigheder og pligter, som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Fx med hensyn til aflønning, ret til deltagelse i bestyrelsesmøder og i afstemninger, bedømmelse af hvorvidt ledelsesmedlemmet har handlet ansvarspådragende mv. Medarbejdere, der vælges til bestyrelsen, bør af denne årsag nøje overveje at tegne en passende bestyrelsesansvars-forsikring, der dækker et potentielt erstatningskrav rejst mod medarbejderen. Det er vores anbefaling, at medarbejderen tegner en sådan forsikring.

2. Skal vi hjælpe dig?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Holst, Advokater.