Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Indkøbscenter frifundet for ansvar – karruseldør – manglende bevis

Retten i Esbjergs dom af 1. juni 2021

Retten i Esbjerg har ved dom af 1. juni 2021 frifundet ejeren af et indkøbscenter for ansvar for en personskade i en karruseldør.

Skadelidte havde om hændelsesforløbet oplyst, at hun sammen med sin kæreste var på vej ind i det nyopførte indkøbscenter via indgangspartiet på centerets tag, der bestod af en karruseldør i tilknytning til et parkeringsområde.

Karruseldøren var trefløjet, men på tidspunktet for skadelidtes passage, var de tre døre slået sammen, således der var uhindret passage gennem karrusellen. Da skadelidte var i færd med at gå ind i centeret, rammer en af de tre fløjdøre hende i ryggen/nakken på grund af et kraftigt vindstød.

Skadelidte, som pådrog sig en personskade ved uheldet, anlagde sag mod ejeren af Indkøbscenteret og i forbindelse med sagens forberedelse valgte skadelidte tillige at anlægge sag mod leverandøren af karruseldøren, der både dagen før og på selve uheldsdagen havde udført servicearbejder på karruseldøren.

Under sagen kom det frem, at en samling af de tre foldedøre som sket alene kunne foretages ved hjælp af en nøgle, som både centerets serviceafdeling og leverandøren var i besiddelse af. Centerets driftschef forklarede dog, at driftsfolkene ikke havde slået de pågældende døre sammen på uheldsdagen, ligesom leverandøren bestred, at han i forbindelse med sit servicebesøg på uheldsdagen, der ikke nærmere var tidsfæstet, havde slået de pågældende døre sammen, herunder at det ikke var normalt at efterlade en dør med sammenslåede døre efter et servicebesøg.

Retten vurderede herefter, at sagsøger ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at personskaden kunne henføres til ansvarspådragende forhold hos ejeren af centeret og/eller leverandøren, og retten frifandt derfor begge de sagsøgte.

Kommentarer

Rettens vurdering er en stringent og korrekt anvendelse af bevisbyrdereglerne i en sag om erstatning uden for kontrakt, men dommen er dog fortsat en anelse særegen, idet domstolene ikke sjældent lemper bevisbyrden i sager med personskade, hvor der er tale om professionelle parter på den ene side og en privatperson på den anden side.

Det er uvist, om sagen indbringes for landsretten.

***

Holst, Advokater bistod centerejeren under sagen og evt. spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger.