Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Ledningsbrud – styret underboring – opgørelse af regreskrav – manglende iagttagelse af sikkerhedsforskrift – FAL § 51

Retten har ved dom af 19. august 2022 taget stilling til spørgsmål om opgørelse af et regreskrav i anledning af et ledningsbrud, ligesom retten under samme sag fik lejlighed til at tage stilling til, om en sikkerhedsforskrift i henhold FAL § 51 var overholdt.

Retten i Viborgs dom af 19. august 2022

I hovedsagen havde det regressøgende forsikringsselskab anlagt sag mod den ansvarlige skadevolder – et firma, der havde udført en styret underboring, og som ved en fejl beskadigede et kabel tilhørende forsikringstager hos det regressøgende forsikringsselskab.

Entreprenøren havde anerkendt, at der var begået fejl, men entreprenøren havde indsigelser mod regreskravets opgørelse, ligesom der var synspunkter om egen skyld grundet manglende/utilstrækkelig fysisk markering af ledningsstækningen i marken. Det var ubestridt, at de udleverede oplysninger fra ledningsejerregisteret var retvisende.

I adcitationssagen havde den ansvarlige skadevolder lagt sag an mod eget ansvarsforsikringsselskab med påstand om dækning for skaden. Ansvarsforsikringsselskabet påstod frifindelse ud fra et synspunkt om, at entreprenøren ikke havde overholdt en sikkerhedsforskrift i forsikringsbetingelserne. Sikkerhedsforskriften pålagde forsikringstager dels forinden arbejdets påbegyndelse at undersøge, hvor ledninger mv. var anbragt, dels at anvende oplysningerne i forbindelse med arbejdets udførelse.

I hovedsagen fik det regressøgende forsikringsselskab stort set medhold i sit krav, idet nogle enkelte poster ikke blev anerkendt af retten ud fra et synspunkt om, at kravet indeholdt en fortjeneste, som ikke kunne overvæltes på den ansvarlige skadevolder. Retten afviste, at der var grundlag for yderligere reduktion på grund af egen skyld.

Rettens anerkendelse af det opgjorte regreskrav stemmer overens med andre lignende sager, hvorefter domstolene sædvanligvis anerkender de opgjorte regreskrav ud fra et synspunkt om, at forsikringsselskaberne ikke udbetaler større beløb end de er forpligtet til.

Sagen er måske mere interessant i forhold til rettens vurdering af sikkerhedsforskriften i skadevolderens ansvarsforsikring. Det fremgår af præmisserne, at retten lagde vægt på, at kravene til agtpågivenhed er skærpede ved udførelse af arbejdet som en styret underboring, hvilket ikke blot gælder i forbindelse med arbejdets udførelse, men i høj grad også i forbindelse med arbejdets planlægning. Retten henviste i den forbindelse til UfR 2014.1252 V. Da skadevolderen ikke havde udvist fornøden agtpågivenhed, frifandt retten ansvarsforsikringsselskabet.

Den ansvarlige skadevolder står således efter dommen tilbage med et ikke forsikringsdækket krav på over 2,5 mio. kr.

Dommen understreger således vigtigheden af, at de udførende entreprenører, ud over det selvfølgelige i at indhente oplysninger i ledningsejerregisteret forud for arbejdernes planlægning og udførelse, også skal sikre sig, at de pågældende oplysninger nøje følges og anvendes under selve udførelsen.

Det er uvist, om sagen indbringes for landsretten.

*****

Yderligere spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger, der bistod det regressøgende forsikringsselskab under sagens forberedelse og gennemførelse ved Retten i Viborg.