Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Liftudlejer frifundet for ansvar – dødsulykke

Retten i Næstved har den 17. maj 2023 afsagt dom i en tragisk sag, hvor en arbejdstager omkom i forbindelse med anvendelse af en motoriseret mandskabslift.

Retten i Næstveds dom af 17. maj 2023

Arbejdstageren skulle montere glasværn på siden af altaner i et lejlighedsbyggeri for at hindre indkig fra naboaltanen. Til brug herfor havde arbejdsgiveren lejet en motordrevet mand-skabslift hos et udlejningsfirma, som var beregnet til persontransport op til 200 kg, svarende til to personer. Den pågældende lift var fra udlejerens side udstyret med sele, som skulle anvendes af brugerne og fastgøres til et forankringspunkt i liften, når denne var i brug.

Forud for udlejningen havde liften gennemgået et sædvanligt eftersyn hos udlejer, uden at der var fundet fejl eller mangler ved den pågældende lift. Eftersynet var en del af en fast procedure ifm. hjemtagning og genudlejning af de pågældende lifte.

I forbindelse med arbejdstagernes brug af liften knækkede liftens stempel, hvorefter mandsskabskurven drejede rundt, og arbejdstageren, som ikke anvendte den pågældende sele, faldt ud af kurven og styrtede mod jorden.

Sagsøger (enken) rejste erstatningskrav, dels mod arbejdsgiveren og liftudlejningsfirmaet, dels mod producenten af mandskabsliften.

Forud for sagen var der indhentet to tekniske rapporter, som begge konkluderede, at havariet skyldtes, at et stempel i mandskabsliften var knækket med den fatale følge, at mands-kurven drejede rundt. Rapporterne pegede ikke på en entydig årsag til, at stemplet knækkede.

Under sagen kom det frem, at liften var blevet anvendt i strid med forskrifterne, idet liften, ud over transport af de to ansatte, også var blevet anvendt til transport af byggematerialer samt anvendt som hjælpemiddel i forbindelse med montering af de pågældende glasværn. Herudover var afdødes kollega trådt ud af liften og ind på de pågældende altaner, ligesom afdøde ikke havde anvendt den sikkerhedsline, der var opbevaret i en taske i liftens mand-skabskurv.

Byretten frifandt alle de tre sagsøgte med forskellige begrundelser.

Retten vurderede, at arbejdsgiveren havde begået ansvarspådragende fejl ved ikke at føre et tilstrækkeligt grundigt tilsyn med de to ansatte, men retten vurderede samtidig, at der ikke var årsagsforbindelse mellem denne tilsidesættelse af tilsynsforpligtelsen og uheldet, som var forårsaget af et knækket stempel. Retten frifandt således arbejdsgiveren for erstatningspligten i sagen.

Tilsvarende frifandt retten udlejningsfirmaet for ansvar, idet sagsøger ikke havde påvist fejl i udlejningsfirmaets kontrolprocedurer i forbindelse med genudlejning. Retten afviste således, at der var handlet ansvarspådragende fra udlejningsfirmaets side.

Herudover frifandt retten producenten af liften, idet det heller ikke var dokumenteret af sagsøger, at liften på uheldstidspunktet led af en defekt, som udløste et produktansvar.

Rettens afgørelse viser, at skadelidte har en ligefrem bevisbyrde for at der er begået ansvarspådragende fejl i en erstatningssag som nærværende, ligesom rettens afgørelse viser, at det ikke er tilstrækkeligt, at der er begået fejl eller forsømmelser. De pågældende fejl eller forsømmelser skal også have forårsaget, at uheldet indtræder.

På dette punkt er dommen i fuld overensstemmelse med flertallets præmisser i landsrettens dom, der er optrykt i FED 2015.59 V, hvoraf det fremgår at ”Den ansvarspådragende adfærd skal foreligge i forbindelse med de konkrete forhold, som har forårsaget den indtrufne skade.”

I relation til udlejningsfirmaet viser afgørelsen vigtigheden af at have veldokumenterede procedurer for hjemtagekontrol, service mv. inden genudlejning af de tekniske hjælpemidler. Det gælder også for arbejdsgiveres eget materiel.

Det er uvist, om sagsøger vil indbringe sagen for landsretten.

Holst, Advokaters procesteam har repræsenteret udlejningsfirmaet under sagens forberedelse og hovedforhandling. Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Jacob Fenger.