Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Arbejdsgiver frifundet for ansvar – fald fra stillads

I forbindelse med en større entreprise blev et malerfirma antaget til at udføre malerarbejdet. En af malerfirmaets ansatte faldt under arbejdet ned fra et byggestillads, hvorved han beskadigede sin skulder med varige gener til følge.

Vestre Landsret dom af 8. juli 2022

Retten i Herning dom af 10. februar 2021

Entreprisen havde deltagelse af et stort antal fag, og malerfirmaet var blot en af mange virksomheder på pladsen. Den overordnede koordinering var overladt til totalentreprenøren, der også var udpeget som sikkerhedskoordinator på pladsen.

Arbejdstakten blev planlagt på løbende byggemøder, således at det tømrerfirma, der først skulle arbejde fra stilladser, havde ansvaret for indkøb. Samtlige stilladser på arbejdspladsen blev bestilt ved og opsat af et autoriseret firma og var udstyret med en ibrugtagningstilladelse i form af et såkaldt »grønt mærke«

Skaden skete, da skadelidte som den første medarbejder i malerfirmaet skulle arbejde fra stilladset efter byggepladsen havde været lukket ned over nytår. Stilladset var i ugerne inden jul anvendt af tømrerfirmaet, og der havde på intet tidspunkt i denne periode været påtale af problemer med stilladset.

Skadelidte gjorde under sagen gældende, at en afdækningsplade på stilladset lå løs og under arbejdet rykkede sig med det resultat, at der opstod et hul, som skadelidte faldt ned i, hvilket han mente kunne henføres til malerfirmaets utilstrækkelige indretning af arbejdspladsen.

Der var under sagen uenighed om det faktiske passerede, om den medicinske årsagssammenhæng og om ansvaret.

I byretten blev arbejdsgiveren dømt, uanset at stilladset var opsat og godkendt af et autoriseret firma under henvisning til, at arbejdsgiveren kunne og burde have foretaget en inspektion. Landsretten frifandt arbejdsgiveren, idet denne ikke havde haft anledning til at lade stilladset inspicere forud for ibrugtagning.

*****

Landsrettens præmisser bekræfter, at ikke enhver skade på en arbejdsplads kan henføres til arbejdsgiveres fejl og forsømmelser – hertil kræves et ansvarsgrundlag og bevisbyrden for dette grundlag påhviler skadelidte.

Landsrettens vurdering af ansvarsgrundlaget tager udtrykkeligt udgangspunkt i dansk rets almindelig culparegel, jf. den indledende bemærkning om, at

“For at malerfirmaet kan anses for at have handlet ansvarspådragende, skal der være noget at bebrejde malerfirmaet.”

Og bedømmelsen af sagen er herefter en ligefrem og sædvanlig vurdering af, om malerfirmaet konkret havde overtrådt relevante normer eller af anden grund havde anledning til at efterse stilladset, der jo var opsat og godkendt til ibrugtagning af et autoriseret firma.

Det er befriende, at landsretten er så klar i mælet om ansvarsnormen, og bekræfter, at den almindelige culparegel også finder anvendelse i arbejdsskadesager, idet det er min oplevelse, at tendensen i visse domme har været, at ansvarsnormen skærpes så meget, at arbejdsgiveren de facto holdes objektivt ansvarlig for skader på arbejdspladsen

*****

Spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Kristian Torp, der repræsenterede arbejdsgiveren under sagen.