Aktuelt

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

ERFA – Indkøbscenter frifundet for ansvar – karruseldør – manglende bevis

Vestre Landsrets dom af 6. april 2022

Ved ERFA-meddelelse af  3. juni 2021 (dom) orienterede jeg om byrettens frifindelse af et shoppingcenter for ansvar for en personskade, der overgik en kunde i centerets karruseldør, hvor en del af døren ramte hende i ryggen pga. et kraftigt vindstød.

Vestre Landsret har ved dom af 6. april 2022 stadfæstet frifindelsen. Præmisserne kan læses i vedhæftede link, men frifindelsen er båret af samme præmisser som i byretten, nemlig at skadelidte ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at hendes tilskadekomst kunne henføres til fejl eller forsømmelser (culpa) hos shoppingcenteret.

Dommen er et illustrativt eksempel på den vildfarelse, man ikke sjældent møder – at nogen de facto må være erstatningsansvarlig, fordi der er sket et uheld / en skade.

Også i de sager hvor det er ubestridt, at skadelidte er påført en personskade, skal skadelidte løfte sin bevisbyrde for, at skaden kan henføres til ansvarspådragende forhold hos “skadevolder”. Dette gælder også i en sag som nærværende, hvor der sædvanligvis gælder et skærpet ansvar, jf. UfR.2002.2443 H.

***

Spørgsmål om sagen kan stiles til advokat Jacob Fenger, der har bistået shoppingcenteret i både by- og landsret.