Resultater

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Juridisk bistand til omfattende udvikling af alment boligområde

I perioden 2010-2020 har Boligforeningen Århus Omegn gennemført en succesfuld renovering og omdannelse af Rosenhøj i Viby Syd (i alt 808 boliger), der i 2017 vandt prisen for Danmarks bedste almene renovering.

I forlængelse af dette har boligforeningen i 2019-2020 gennemført et udbud af salg af tilstødende arealer på cirka 22.000 kvadratmeter til en privat investor, der ønsker at udvikle arealet til private boliger og dagligvarebutik. I samme område er boligforeningen nu – i samarbejde med Aarhus Kommune – ved at projektere et fælles kontorhus, der også skal rumme medborgerhus for boligforeningens afdeling 2, Rosenhøj.

Som advokat for boligforeningen har (og havde) partner i Holst, Svend Bjerregaard, ansvaret for at udarbejde og udbyde alle de nødvendige aftaler – eksempelvis entrepriseaftaler, købsaftaler, rådgiveraftaler og samarbejdsaftaler – og samtidig medvirke til planlægning og gennemførelse af strategi og proces for aftalernes tilblivelse.

Formidling var en del af rådgivningen af en ejerforening

Medarbejderne i Holst, underviser og holder oplæg i mange forskellige sammenhænge, og i forbindelse med arbejdet for en klient, der bestod af mere end 50 grundejere, var formidling ligeledes en væsentlig del af opgaveløsningen.

Stine Kalsmose Jakobsen, associeret partner i Holst, rådgav grundejerforeningen omkring håndteringen af såvel en tinglyst deklaration som fortolkning af lokalplanen for området. Som en del af dette arbejde holdt hun oplæg for hele grundejerforeningen med henblik på dels at skabe et fælles vidensmæssigt fundament, dels at sikre fælles fodslag.

Det var værdifuldt i det videre arbejde, hvor Stine og Holst, varetog grundejernes interesser i forhold til den relevante offentlige myndighed.

Miljøretlig due diligence af virksomhed før opkøb

Når du køber en virksomhed, er kernen naturligvis, at du skal være sikker på at købe det, du tror, du køber – og det, prisen derfor er sat efter.

Det gælder også i relation til det miljøretlige område, og associeret partner i Holst,, Stine Kalsmose Jakobsen bistod en kunde, der gerne ville købe en produktionsvirksomhed, med en fuld miljøretlig due diligence.

Dette var ekstra relevant, fordi der var tale om en virksomhed, der dels var fordelt på flere lokationer, dels var underlagt en række miljømæssige krav. Der var altså behov for klarhed omkring muligheden for at holde produktionen kørende med en ny ejer, da selv få dage med produktionsstop kan koste dyrt.

Den miljøretlige due diligence omfattede både en risikoanalyse af produktionen, en analyse af den foreliggende tilladelse og en afdækning af mulighederne for at beholde og få genudstedt alle nødvendige tilladelser, også efter en overdragelse.

Juridisk rådgivning ved anlægsarbejderne på milliard-projektet Baltic Pipe

Gasrørledningen Baltic Pipe kommer til at forbinde de norske, danske og polske gassystemer, og den etableres i et samarbejde mellem de danske og polske myndigheder, nærmere bestemt Energinet og GAZ-SYSTEM. Formålet er blandt andet at sikre forsyningen af naturgas til Polen og give de danske naturgaskunder en besparelse, fordi gasforsyningen gøres mere robust, og projektet er støttet af EU.

Holst, har – med partner Jakob B. Sørensen som overordnet ansvarlig – bistået Energinet med rådgivning i forbindelse med anlægsarbejderne, der forventes at beløbe sig til 12-16 milliarder kroner, hvoraf Energinet skal dække cirka halvdelen.

Bistanden fra Holst har blandt andet omfattet:

 • Overordnet rådgivning vedrørende de projektspecifikke risici og afdækning heraf
 • Gennemgang og kommentering af udbudsmateriale, herunder forsikringsforhold og disses sammenhæng med kontraktvilkårene
 • Forhandling med tilbudsgivere
 • Tilbudsevaluering og udarbejdelse af evalueringsrapport og underretning til tilbudsgiverne
 • Valg af risikoprofil i forbindelse med de forskellige delprojekter
 • Bistand i forbindelse med gennemførelse af de enkelte delprojekter

Hertil kommer, at delprojekterne har omfattet flere forskellige leverancetyper fra helt enkle komponentleverancer over levering af avancerede delelementer til hovedentrepriselignende
forhold og rådgivnings- og totalentreprisekontrakter. Det drejer sig blandt andet om flere forskellige typer standardaftaler:

 • Komponentindkøb (ORGALIME)
 • Rådgivningskontrakter (ABR)
 • Installationskontrakter FIDIC Yellow Book, 1. udgave
 • Installationskontrakter FIDIC Yellow Book, 2. udgave
 • Installationskontrakter FIDIC Red Book, 2. udgave
 • Installationskontrakter LOGIC standard offshore kontrakter
 • Bygningsentreprise (ABT 18)

Baltic Pipe sættes i drift i oktober 2022.

Juridisk rådgiver ved stort, fælles udbud af rammeaftaler

Alle danske kommuner og regioner stod som afsender, da Holst, – med partnerne Svend Bjerregaard og Jakob B. Sørensen i spidsen – var juridisk rådgiver på et fælles nationalt udbud af IT-rammeaftaler.

Udbuddet vedrørte levering, drift og vedligeholdelse af dels en fælles kommunal og regional platform til håndtering af telemedicinske løsninger (infrastruktur), dels henholdsvis en borgerrettet og en medarbejderrettet løsning med henblik på udrulning af telemedicin til borgere med KOL (drift).

Udbuddene blev gennemført som udbud med forhandling efter reglerne i udbudsloven, og som juridisk rådgiver har Holst, bistået med:

 • Indledende udbudsstrategisk og kontraktretlig rådgivning
 • Kvalitetssikring og udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser, rammeaftaler og IT-kontrakter med bilag
 • Bistand i forbindelse med spørgsmål/svar
 • Rådgivning om rammer for forhandling
 • Vurdering af tilbuds konditionsmæssighed
 • Kvalitetssikring af evalueringsrapporter
 • Kontraktafklaring

Efter udbuddets gennemførelse har Holst, desuden bistået med udarbejdelse af samarbejdsaftale i forbindelse med flere offentlige myndigheders fælles træk på rammeaftalerne.

Pengeinstitut undgik et tocifret milliontab

Et dansk pengeinstitut havde et tocifret millionkrav mod en dansk/tysk koncern, der havde opbygget en større gæld på grund af handel med forskellige finansielle instrumenter, herunder valuta.

Koncernen var vidt forgrenet, og der var afgivet kaution af en række personer og selskaber i både Danmark og Tyskland. Henrik Christian Strand, associeret partner i Holst, bistod derfor på en lang række fronter.

Dels rådgav han det danske pengeinstitut. Dels samlede han to eksisterende retssager med to forskellige advokater til én retssag med ham som advokat. Dels bistod han med at undersøge aktiver i Nordamerika og Asien – herunder forhandlinger med amerikanske advokater. Dels håndterede han salget af pantsatte aktiver i Tyskland. Og dels stod han i spidsen for omfattende forhandlinger med de berørte kautionister og disses advokater.

Resultatet blev en fornuftig løsning for alle parter, inklusive pengeinstituttet, der i sidste ende kunne nøjes med et begrænset tab på hele engagementet.

Rådgivning ved godkendelse af den tyske COVID-19 smittestop-app i Danmark

Ligesom Danmark og flere andre lande har Tyskland sin egen smittestop-app, der giver landets borgere mulighed for at få besked, hvis de har været i nærheden af personer med COVID-19. Denne app er en del af Tysklands beredskab under COVID-19-pandemien, fordi den øger mulighederne for at afbryde infektionskæder og stoppe smitten fra at brede sig.

I sommeren 2020 ville det tyske sundhedsministerium gerne udvide appens dækningsområde, så den også kunne bruges i andre lande – særligt i grænseområderne i de lande, der stødte op til Tyskland, hvor mange nærmest dagligt rejser over landegrænserne, eksempelvis for at arbejde. Og et af disse nabolande var naturligvis Danmark.

Henrik Christian Strand, associeret partner i Holst,, blev derfor kontaktet af et advokatfirma i Berlin – fordi de kender hinanden via det internationale rådgivernetværk, IR Global – og sammen med persondatateamet i Holst, rådgav han det tyske sundhedsministerium om de danske regler på området.

Selv om meget vedrørende persondata er reguleret på EU-niveau, eksempelvis i form af GDPR-reglerne, er der også national lovgivning, der skal tages hensyn til. Det gælder eksempelvis regler om markedsføring og forbrugerbeskyttelse samt, hvad der falder ind under lægemiddellovgivningen. Et andet aspekt er de danske personnumre, der er omfattet af dansk persondatalovgivning men ikke europæisk.

Den tyske smittestop-app er i dag godkendt til brug i Danmark.