Resultater

Holst, Advokater Advokatpartnerselskab
T, +45 8934 0000
F, +45 8934 0001

info@holst-law.com

CVR: 35680470

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-17.00

Aarhus

Hans Broges Gade 2

DK-8000 Aarhus C

København

Indiavej 1

DK-2100 København Ø

Entrepriserådgivning og lejeaftaler ved udbygning af århusiansk fødevarecentrum

Agro Food Park i Skejby kunne i sommeren 2022 slå dørene op for 8.300 m2 nybygget, bæredygtigt flerbrugerhus, der sammen med tre andre flerbrugerhuse danner rammerne for et innovationsmiljø for virksomheder inden for landbrugs- og fødevaresektoren.

Bygherren på det nye flerbrugerhus Park 26 var Landbrug & Fødevarer, der ejer Agro Food Park,
og Holst, – repræsenteret af Holger Schöer og hans team – bistod hele vejen i processen. Bistanden omfattede blandt andet rådgivning og udarbejdelse af entrepriseaftale og lejeaftaler for de kommende brugere af bygningen.

Det var vigtigt for bygherren, at entrepriseaftalen forenede bæredygtighed og budgetsikkerhed. Sammen med Holst, blev der derfor tænkt anderledes i udarbejdelsen af entrepriseaftalen, der blev opbygget som et tillidsbaseret samarbejde med indbyggede partneringelementer – herunder princippet om ”åben bog”.

Den valgte aftaleform var som ventet den helt rigtige. Byggeriet blev afleveret til tiden. Budgettet blev holdt. Og byggeriet modtager en DGNB Guld certificering, hvilket var et af succeskriterierne for det nye byggeri.

Om samarbejdet med Holger Schöer udtaler direktør for ejendomme Thomas Funch-Hansen:

”Som bygherre har det været en fornøjelse at have Holger som samarbejdspartner i en ikke standard entrepriseaftale med entreprenøren. Igennem god rådgivning sikrede Holger kontinuerlig fokus på den større fælles gevinst i samarbejdet med entreprenøren. Han var en solid juridisk og brancheerfaren støtte på de uundgåelige tidspunkter, hvor forskellige holdninger udfordrede samarbejdet. Det sikrede, at projektet på intet tidspunkt optrappede til konflikt, men at begge parter forblev løsningsorienterede.”

Rammeaftaler, totalrådgivningsaftaler og entreprisekontrakter i forbindelse med helhedsplaner

Arbejdernes Byggeforening i Silkeborg er som mange andre af landets almene boligorganisationer i gang med et større renoveringsprojekt i flere af deres afdelinger – de såkaldte helhedsplaner, der skal være med til at fremtidssikre boligerne.

Det er en både omfattende og langsigtet proces, og derfor er det vigtigt at strukturere alle dele af processen og kigge fremad.

Forud for den endelige projektering af helhedsplanerne valgte Arbejdernes Byggeforening derfor at indgå et samarbejde med to øvrige almene boligorganisationer om rammeaftaler om henholdsvis totalrådgivning og bygherrerådgivning.

Målet var på den måde at lette den efterfølgende aftaleproces, og Arbejdernes Byggeforening har på baggrund heraf indgået aftale om totalrådgivning til flere af helhedsplanerne. Udførelsen af helhedsplanerne udbydes nu i fag- og hovedentrepriser.

Gennem hele forløbet har Holst, – repræsenteret af partner Svend Bjerregaard – bistået Arbejdernes Byggeforening med udbud af rammeaftaler, indgåelse af totalrådgivningsaftaler og udbud af entreprisekontrakter samt ageret løbende rådgivnings- og sparringspartner om almenretlige forhold i den forbindelse.

Udbud af entreprisekontrakt og entrepriseretslig rådgivning ved stor om- og udbygning af sygehus

Region Syddanmark udbød i perioden 2016/2017 anden fase af en større om- og udbygning af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa – et udbud med cirka 22.500 kvadratmeter nybyggeri, 8.000 kvadratmeter ombygning og et budget på 450 millioner kroner. Der skulle blandt andet etableres en række nye faciliteter, hospitalsafsnit, lager og kontorfaciliteter samt tilkørsels- og parkeringsforhold.

Udbygningen af Sygehus Sønderjylland blev udbudt som en hovedentreprise efter reglerne om udbud med forhandling, og regionen søgte juridisk rådgivning og sparring hos Holst i forbindelse med udbuddet.

Holst, – repræsenteret af partner Svend Bjerregaard – bistod således både i den indledende fase omkring udarbejdelse og udbud af entreprisekontrakten og med løbende entrepriseretlig rådgivning og sparring undervejs i forløbet.

Projektet blev opført som kvalitetsfondsprojekt, og den nye fløj blev indviet i 2020 – og samme år kåret til årets sundhedsbyggeri.

Overbevisende sejr i stor, principiel voldgiftssag

Det hører til undtagelserne, at én part i en voldgiftssag utvetydigt kan erklære sig som vinder i alle sagens spørgsmål. Det var ikke desto mindre tilfældet, da kendelsen i en stor voldgiftssag blev afsagt juni 2021 – på trods af, at en som udgangspunkt negativ erklæring fra en syns- og skønsmand faktisk talte for det modsatte for et af de store krav.

Holst, repræsenterede i sagen en bygherre, der var blevet indklaget for et stort, tocifret millionbeløb af totalentreprenøren på et projekt. Totalentreprenøren krævede dels betaling for en række påståede ekstraarbejder, dels tilbagebetaling af de dagbøder, virksomheden var blevet pålagt for 126 dages forsinkelse samt erstatning og godtgørelse.

Det betød, at Voldgiftsretten – med en højesteretsdommer som formand – måtte tage stilling til en række komplicerede spørgsmål, herunder: Hvor klart skal et udbudsmateriale være? Hvor grundigt skal en totalentreprenør læse udbudsmateriale? Hvilken undersøgelsespligt har totalentreprenøren, når der gøres indgreb i eksisterende bygninger? Hvor går grænsen for uforudsigelige myndighedskrav for en totalentreprenør? Må en totalentreprenør søge dispensation for myndighedskrav uden bygherrens godkendelse? …

Totalentreprenørens krav blev afvist

Bevisførelsen fra Holst, – der var repræsenteret af advokaterne Holger Schöer og Pernille Svit Westphal Riis fra firmaets Construction Group – overbeviste voldgiftsretten om, at totalentreprenøren ikke havde overblik over kravene til myndighedsbehandlingen på forhånd. Og at totalentreprenøren heller ikke undervejs i processen fik skabt et rettidigt og retvisende overblik – men i stedet fik det drypvist og på bagkant.

På den baggrund blev totalentreprenørens krav om tilbagebetaling af dagbøder, tidsfristforlængelse, erstatning og godtgørelse afvist. Desuden konstaterede Voldgiftsretten, at formalia vedrørende varsling og opkrævning af dagbod var overholdt, så totalentreprenøren skal betale dagbod for hele forsinkelsen på 126 dage. Totalentreprenøren skal desuden dække sagsomkostninger og omkostninger til Voldgiftsretten, hvilket beløber sig til 1.850.000 kroner.

Hos bygherren er der naturligvis stor tilfredshed med kendelsen – og med Holst,

– Vi har været meget glade for at have Holger og Pernille på vores hold i det her uventede stormvejr. De fik hurtigt analyseret det meget omfattende bilagsmateriale, og herefter udstak de en klar kurs for den videre færd. Den kurs har de med sikker hånd fastholdt hele vejen, og det førte altså frem til en overbevisende sejr i voldgiftsretten, fortæller bygherrens direktør.

Udviklingsprojekt med mere end 1.000 lejligheder er fulgt fra køb af grund til overdragelse af ejendommene

Et tidligere industriområde lidt udenfor København er blevet omdannet til et spændende nyt kvarter med både boliger og erhverv. Området rummer nu mere end 1.000 boliger samt detailhandel og øvrigt erhverv. Holst, har bistået ejeren med rådgivning fra start til slut: Opkøb af grunden, planarbejde, ejendomsudvikling, strukturering af grunde og bygninger i selskabsform, oprettelse af grundejer- og ejerforeninger, entrepriseretslig rådgivning og endelig salg af de færdigopførte ejendomme.

Ejendommene er blevet solgt til især udenlandske og danske kapitalfonde, primært som selskabshandler, og i august 2020 bistod Holst, i forbindelse med closing på et af de sidste projekter – et ”turn key”-boligprojekt med cirka 70 boliger og tilhørende parkeringskælder.

Ansvarlig for transaktionen var partner Thue Hagenau, som har indgående erfaring med transaktioner relateret til ”turn key”-projekter.

Forhandling og entrepriseret for et internationalt entreprenørkonsortium

I 2020 kunne metropassagererne i København tage den nye metrolinje M4, Nordhavnslinjen, i brug – og dermed både glæde sig over, at det blev lettere at komme til det pulserende Nordhavns-område, og over, at den nye metrolinje blev leveret til tiden.

Bag etableringen af metrolinje M4 stod et tysk entreprenørkonsortium (Züblin og Hochtief), og de blev bistået af partner i Holst, Holger Schöer, såvel før som under opgaven med at udgrave og bygge røret til metroen. Holger udførte en risikoanalyse af kontrakten, forklarede, hvordan danske kontrakter og regler er bygget sammen, og forhandlede med Metroselskabet sammen med konsortiets repræsentanter. Efter kontraktindgåelsen bistod Holger med løbende rådgivning.

Der var med andre ord tale om international entrepriseret ved et tungt anlægsprojekt, og entreprenørkonsortiet nød undervejs godt af Holgers tyske aner, der gør, at han taler flydende tysk foruden dansk og engelsk.

Metrolinje M4 blev som nævnt taget i brug til tiden.

 

Strategisk og juridisk bistand ved udvikling af et nyt boligområde

Holst, var med helt fra begyndelsen, da en jordejer ønskede at udvikle et nyt boligområde i Østjylland – en proces, der stadig, primo 2021, er i gang.

Med partner Morten Fendinge Olsen i spidsen, har Holst således bistået med at udvikle og optimere en struktur for, hvordan boligområdet kan realiseres, så alle skridt og muligheder er belyst juridisk: Bør der eksempelvis sælges enkelthuse eller større klynger af ejendomsareal?

Optimeringen af samarbejdsmodeller og udviklingsmuligheder samt realiserings- og salgsproces har krævet både juridisk, strategisk og kommerciel indsigt. Og undervejs i processen har Holst, samarbejdet med mange forskellige aktører, og der er arbejdet med blandt andet kommuneplan, lokalplan, købsaftaler, salgsaftaler og lejeaftaler. Fokus har hele tiden været på dels at sikre den optimale realisering af arealet, dels at sikre, at jordejerens holdninger og værdier i forhold til projektet bliver respekteret og bedst muligt realiseret. Sidstnævnte gælder også i forhold til overvejelserne om eksempelvis, hvilke fællesfaciliteter, der skal være i boligområdet.

Afgivelse af kontrolbud på vaskeriydelser og udbud af nyt vaskeri

midtVask, der er Region Midtjyllands eget vaskeri, skulle i 2017 afgive kontrolbud på regionens udbud af vaskeriopgaver i den vestlige del af Region Midtjylland i henhold til reglerne herom i kontrolbudsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.

Derfor kontaktede de Holst,, og partner Svend Bjerregaard bistod sammen med andre eksterne rådgivere med rådgivning og vejledning i forbindelse med afgivelse af kontrolbuddet.

På baggrund af kontrolbuddet besluttede regionen at udvide omfanget af midtVask’s opgaver, og regionen har senere også besluttet at bygge nyt vaskeri på Aarhus Universitetshospital med henblik på fortsat at varetage størstedelen af regionens vaskeriopgaver in-house.

Primo 2021 er midtVask ved at udbyde aftaler om levering af vaskerimaskiner efter reglerne om konkurrencepræget dialog, og i den forbindelse bistår Svend Bjerregaard med udbudsstrategi, udarbejdelse af kontrakt og gennemførelse af udbudsproces.

Juridisk bistand til omfattende udvikling af alment boligområde

I perioden 2010-2020 har Boligforeningen Århus Omegn gennemført en succesfuld renovering og omdannelse af Rosenhøj i Viby Syd (i alt 808 boliger), der i 2017 vandt prisen for Danmarks bedste almene renovering.

I forlængelse af dette har boligforeningen i 2019-2020 gennemført et udbud af salg af tilstødende arealer på cirka 22.000 kvadratmeter til en privat investor, der ønsker at udvikle arealet til private boliger og dagligvarebutik. I samme område er boligforeningen nu – i samarbejde med Aarhus Kommune – ved at projektere et fælles kontorhus, der også skal rumme medborgerhus for boligforeningens afdeling 2, Rosenhøj.

Som advokat for boligforeningen har (og havde) partner i Holst, Svend Bjerregaard, ansvaret for at udarbejde og udbyde alle de nødvendige aftaler – eksempelvis entrepriseaftaler, købsaftaler, rådgiveraftaler og samarbejdsaftaler – og samtidig medvirke til planlægning og gennemførelse af strategi og proces for aftalernes tilblivelse.

Formidling var en del af rådgivningen af en ejerforening

Medarbejderne i Holst, underviser og holder oplæg i mange forskellige sammenhænge, og i forbindelse med arbejdet for en klient, der bestod af mere end 50 grundejere, var formidling ligeledes en væsentlig del af opgaveløsningen.

Stine Kalsmose Jakobsen, associeret partner i Holst, rådgav grundejerforeningen omkring håndteringen af såvel en tinglyst deklaration som fortolkning af lokalplanen for området. Som en del af dette arbejde holdt hun oplæg for hele grundejerforeningen med henblik på dels at skabe et fælles vidensmæssigt fundament, dels at sikre fælles fodslag.

Det var værdifuldt i det videre arbejde, hvor Stine og Holst, varetog grundejernes interesser i forhold til den relevante offentlige myndighed.